پایه های مبایل مربوط به شرکت های مخابراتی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند بتاریخ ۱۷ جوزا مشاهده می شوند که پس از تهدیدات طالبان غیرفعال شده اند. [ضیاء ثمر]

فناوری | 2018-06-21

پس از قطع خدمات مخابراتی در هلمند از سوی طالبان، حکومت وارد عمل شده است

شبکهء دولتی سلام مصروف نصب آنتن های جدید و ترمیم آنتن های دیگر در لشکرگاه است تا کیفیت ارتباطات را برای کسانی که بر اثر تهدیدات طالبان این خدمات را از دست داده اند، بهبود بخشد.

نظرسنجی

چه قدر محتمل است که طالبان به موقع برای انتخابات پارلمانی در ماه میزان به مذاکرات صلح با حکومت افغانستان بپیوندند؟

مشاهدۀ نتایج