آموزش | 2019-02-15

یک مقام سابق طالبان در ادعایی مضحک می گوید که جنگجویان با محروم کردن دختران از تحصیل از آنان محافظت می کردند

علمای دینی و مقامات معارف کشور می گویند که در واقع طالبان از سر جهالت این کار را کرده می خواستند یک نسل از افغان ها را بی سواد و ساده لوح بار بیاورند.

نظرسنجی

شما فکر می کنید که چقدر احتمال دارد که تلاش های صلح در حال حاضر موفق شود؟

مشاهدۀ نتایج