امنیت | 2018-08-17

روسیه و ایران به طالبان «دستور دادند» تا مکتب ها و مساجد را تخریب کنند

یک قومندان سابق طالبان می گوید قدرت های خارجی برای گروه متشکل از ۵۰ ستیزه جوی او اکمالات یا پول نمی فرستادند، مگر اینکه آنها «تا آخرین حد ممکن تخریب و ویرانی به بار آورند.»

نظرسنجی

ایران چند وقت یک بار در امور افغانستان مداخله می کند؟

مشاهدۀ نتایج