کسب و کار | 2019-02-18

پاکستان به امید تجارت بیشتر آماده گشایش شبانه روزی سرحدات با افغانستان می شود

موسفیدان قبایل دو طرف مرز امیدوارند که این اقدام روابط برادرانه را بهبود بخشد و تجار نیز نسبت به افزایش سطح مبادلات تجاری خوشبین استند.

نظرسنجی

شما فکر می کنید که چقدر احتمال دارد که تلاش های صلح در حال حاضر موفق شود؟

مشاهدۀ نتایج