امنیت | 2018-12-07

نیرو های افغان ۷۰ قریه را از وجود طالبان پاک سازی کردند

باشنده های ساحات که قبلا تحت کنترل طالبان بودند بعد از ورود نیروهای حکومتی ابراز خرسندی کردند.

نظرسنجی

آیا حصول به یک توافق صلح بین حکومت افغانستان و طالبان قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه حمل ممکن است؟

مشاهدۀ نتایج