انتخابات | 2018-10-19

افغان ها در یک انتخابات مهم پارلمانی پای صندوق های رای می روند

قریب به نه میلیون افغان جهت رای دادن برای افراد منتخب جهت تصدی ۲۴۹ چوکی در ولسی جرگه آینده ثبت نام کرده اند.

نظرسنجی

آیا کوشش های روسیه می تواند به طالبان و حکومت افغانستان در حصول یک توافق صلح دوام دار کمک کند؟

مشاهدۀ نتایج