امنیت | 2018-09-20

ایران یک گرامیداشت ساختگی دیگر را برای «شهیدان» فاطمیون ترتیب می دهد

این مراسم که در شهر مشهد ایران برگزار شد، بار دیگر اذعان علنی بازی مرگبار ایران با شیعیان آسیب پذیر و بیچاره افغانستان محسوب می شود.

نظرسنجی

کشته شدن چهارمین رهبر «دولت اسلامی» (داعش) در افغانستان چه تأثیری بر آینده این گروه دارد؟

مشاهدۀ نتایج