تروریسم | 2019-03-19

واپسین کوشش های مذبوحانه جنگجویان داعشی در سوریه

موفقیت های اخیر حاصله از یک عملیات چند ماهه برای تصفیه آخرین اراضی که زمانی تحت تسلط حکومت خودخوانده رو به گسترش داعش قرار داشت، به نتایج نهایی خود نزدیک شده است.

نظرسنجی

احتمال برگزاری مذاکرات صلح مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه سرطان چه قدر است؟

مشاهدۀ نتایج