امنیت | 2018-11-20

جنگجویان داعش که به خاطر مرگ یا دستگیری رو به رو استند، همچنان در ننگرهار تسلیم می شوند

جنگجویان سابق می گویند که فریب وعده های یک خلافت اسلامی را خورده بودند، اما بعد به حقیقت پی بردند؛ حقیقتی که می گوید داعش افغان های بیگناه را به دستور خارجی ها می کشد.

نظرسنجی

شما انتخابات پارلمانی اخیر افغانستان را چطور توصیف می کنید؟

مشاهدۀ نتایج