امنیت | 2019-03-22

راهپیمایی صدها نفر از باشنده گان قرآن بدست قندوز برای دستیابی به صلح

باشنده گان خسته از دهه ها جنگ، برای خاتمه دادن به جنگ میان حکومت افغانستان و طالبان مظاهره کردند.

نظرسنجی

احتمال برگزاری مذاکرات صلح مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه سرطان چه قدر است؟

مشاهدۀ نتایج