امنیت | 2018-08-13

ورود نیروهای بیشتر به غزنی همزمان با مخفی شدن جنگجویان طالبان در خانه های ملکی

نیروهای امنیتی در تعقیب افراد بجای مانده طالبان بعد از حمله ناکام هفته قبل آنها بر شهر هستند.

نظرسنجی

ایران چند وقت یک بار در امور افغانستان مداخله می کند؟

مشاهدۀ نتایج