هنرمندان افغان در تاریخ 30 سرطان 2015 در ارگ ریاست جمهوری در کابل عبارت «فساد نه از خدا مخفی می ماند و نه از مردم» را کنار تصویر چشمان یک زن درج می کنند. دولت افغانستان مصروف تفحص در رابطه با فساد در وزارت دفاع می باشد. [وکیل کوهسار/ خبرگزاری فرانسه]
2017-04-26 جنایت و عدالت

افغانستان یک کمیسیون را برای مبارزه با فساد در اردو راه اندازی کرده است

دولت افغانستان مصروف سرکوب فساد است و اخیرا قریب به 1,400 تن از پرسنل وزارت دفاع را اخراج کرده است.

2017-04-25 تروریسم

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» از اطفال و بزرگسالان دچار به تکلیف روانی یا فیزیکی جهت اجرای حملاتش در غرب موصل استفاده می کند.

2017-04-25 تروریسم

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» از اطفال و بزرگسالان دچار به تکلیف روانی یا فیزیکی جهت اجرای حملاتش در غرب موصل استفاده می کند.

2017-04-24 تروریسم

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

شبه نظامیان طالبان بیش از صد نفر از عساکر افغان را که مصروف اقامه نماز جمعه بودند، در یک مقر در نزدیکی مزار شریف به قتل رساندند.

2017-04-24 تروریسم

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

شبه نظامیان طالبان بیش از صد نفر از عساکر افغان را که مصروف اقامه نماز جمعه بودند، در یک مقر در نزدیکی مزار شریف به قتل رساندند.

2017-04-21 امنیت

بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است

تحلیلگران امنیتی پاکستانی از انداختن این بمب بالای مخفیگاه های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در ساحات دوردست افغانستان استقبال کردند.

2017-04-21 امنیت

بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است

تحلیلگران امنیتی پاکستانی از انداختن این بمب بالای مخفیگاه های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در ساحات دوردست افغانستان استقبال کردند.

2017-04-20 تروریسم

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

«دولت اسلامی عراق و شام» دیگر به تعهدش مبنی بر پرداخت خونبها به فامیل های جنگجویان مقتول پایبند نمی ماند.

2017-04-20 تروریسم

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

«دولت اسلامی عراق و شام» دیگر به تعهدش مبنی بر پرداخت خونبها به فامیل های جنگجویان مقتول پایبند نمی ماند.

2017-04-19 سلامتی

قدرت بخشی به زنان جهت خدمات صحی بهتر در افغانستان

زنان مصروف تعلیم دیدن جهت نرس یا قابله شدن استند و این به کمک می کند حل معضل کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان کمک خواهد کرد.

2017-04-19 سلامتی

قدرت بخشی به زنان جهت خدمات صحی بهتر در افغانستان

زنان مصروف تعلیم دیدن جهت نرس یا قابله شدن استند و این به کمک می کند حل معضل کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان کمک خواهد کرد.

2017-04-18 تروریسم

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند

ناظران می گویند که با بلند رفتن بی اعتمادی به رهبری گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» شعبه های جدید در صفوف این گروپ ظهور می کنند.

2017-04-18 تروریسم

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند

ناظران می گویند که با بلند رفتن بی اعتمادی به رهبری گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» شعبه های جدید در صفوف این گروپ ظهور می کنند.

2017-04-17 تروریسم

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

مسئولین می گویند که عملیات حمزه که توسط قوای افغان و نیروهای بین المللی اجرا می شود، مورال این گروپ تروریستی را از بین برده است.

2017-04-17 تروریسم

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

مسئولین می گویند که عملیات حمزه که توسط قوای افغان و نیروهای بین المللی اجرا می شود، مورال این گروپ تروریستی را از بین برده است.

2017-04-14 امنیت

در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند

مسئولین افغان می گویند که این بمب یک شبکه از تونل ها و غارهای «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را منهدم نمود.

2017-04-14 امنیت

در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند

مسئولین افغان می گویند که این بمب یک شبکه از تونل ها و غارهای «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را منهدم نمود.

2017-04-13 امنیت

طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»

بالغ بر 200 شبه نظامی طالبان سلاحشان را تحویل دادند و عهد کردند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-04-13 امنیت

طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»

بالغ بر 200 شبه نظامی طالبان سلاحشان را تحویل دادند و عهد کردند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-04-12 امنیت

تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان

آنها می گویند که این قوا در مبارزه با تروریست ها نقش کلیدی دارند.

2017-04-12 امنیت

تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان

آنها می گویند که این قوا در مبارزه با تروریست ها نقش کلیدی دارند.