پروگرام ظرفیت سازی برای نتیجه گیری (سی بی آر) افغانستان از طریق تخصیص منابع مالی جهت جذب و تعلیم بهترین استعدادها در بخش خدمات دولتی با وزارتخانه های کلیدی همکاری می کند. تا حال 40 فیصد متعلمین زنان بوده اند. [مستشاری رومی/ بانک جهانی]
2017-01-23 کسب و کار

شروع تأثیرات پروگرام استخدام کارکنان مسلکی در دولت افغانستان

بانک جهانی پروگرام ظرفیت سازی برای نتیجه گیری افراد مسلکی را جهت بهبود عملکرد و تقلیل فساد در وزارتخانه های دولتی استخدام می کند.

2017-01-20 حقوق زنان

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

زهره، که یک گروپ موسیقی متشکل از 35 نوازنده جوان 13 تا 20 است، به زنان جوان افغان بخت داشتن یک زندگی متفاوت را می بخشد.

2017-01-20 حقوق زنان

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

زهره، که یک گروپ موسیقی متشکل از 35 نوازنده جوان 13 تا 20 است، به زنان جوان افغان بخت داشتن یک زندگی متفاوت را می بخشد.

2017-01-19 دیپلماسی

تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران

قانونگذاران و اعضای جامعه مدنی افغانستان می گویند ایران به وضوح با طالبان تبانی دارد و باید متوقف گردد.

2017-01-19 دیپلماسی

تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران

قانونگذاران و اعضای جامعه مدنی افغانستان می گویند ایران به وضوح با طالبان تبانی دارد و باید متوقف گردد.

2017-01-18 اقتصاد

برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود

مسئولین ذیربط می گویند که یک خط آهن برقی هزینه حمل و نقل را تقلیل داده و تجارت را توسعه می بخشد.

2017-01-18 اقتصاد

برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود

مسئولین ذیربط می گویند که یک خط آهن برقی هزینه حمل و نقل را تقلیل داده و تجارت را توسعه می بخشد.

2017-01-17 دیپلماسی

ناظران می گویند: مردم افغانستان و طالبان «از جنگ خسته شده اند»

مسئولین می گویند که صدها عضو گروپ طالبان که از این جنگ ناعادلانه خسته شده اند می خواهند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-01-17 دیپلماسی

ناظران می گویند: مردم افغانستان و طالبان «از جنگ خسته شده اند»

مسئولین می گویند که صدها عضو گروپ طالبان که از این جنگ ناعادلانه خسته شده اند می خواهند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-01-16 اقتصاد

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری

ناظران می گویند که فرصت های شغلی جدید و وضعیت اجتماعی بهبود یافته به مبارزه با افراط گرایی در افغانستان کمک کرده و امنیت را در سرحدات ازبکستان و افغانستان بهبود می بخشد.

2017-01-16 اقتصاد

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری

ناظران می گویند که فرصت های شغلی جدید و وضعیت اجتماعی بهبود یافته به مبارزه با افراط گرایی در افغانستان کمک کرده و امنیت را در سرحدات ازبکستان و افغانستان بهبود می بخشد.

2017-01-13 تروریسم

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

متخصصین به دیارنا می گویند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) سال قبل خسارات شدیدی را، خواه از لحاظ مالی و خواه از لحاظ قوای انسانی، متحمل گردید.

2017-01-13 تروریسم

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

متخصصین به دیارنا می گویند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) سال قبل خسارات شدیدی را، خواه از لحاظ مالی و خواه از لحاظ قوای انسانی، متحمل گردید.

2017-01-12 اقتصاد

یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند

باشندگان یک قریه در ولایت دایکوندی به لطف پروگرام انکشاف اجرا شده توسط دولت افغانستان از آب پاکیزه، سرک های آسفالته، و مساوات جنسیتی برخوردار می باشند.

2017-01-12 اقتصاد

یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند

باشندگان یک قریه در ولایت دایکوندی به لطف پروگرام انکشاف اجرا شده توسط دولت افغانستان از آب پاکیزه، سرک های آسفالته، و مساوات جنسیتی برخوردار می باشند.

2017-01-11 تروریسم

افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند

حداقل 56 نفر در اثر سه حمله شبه نظامیان در 20 جدی کشته شدند.

2017-01-11 تروریسم

افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند

حداقل 56 نفر در اثر سه حمله شبه نظامیان در 20 جدی کشته شدند.

2017-01-10 امنیت

ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود

شبه نظامیان سرسخت طالبان بر ضد پروسه صلح در افغانستان فعالیت دارند، حالی که دیگران تسلیم شده و دولت را حمایه می کنند.

2017-01-10 امنیت

ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود

شبه نظامیان سرسخت طالبان بر ضد پروسه صلح در افغانستان فعالیت دارند، حالی که دیگران تسلیم شده و دولت را حمایه می کنند.

2017-01-09 تروریسم

افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند

مسئولین می گویند که داعش عامل قتل 13 کارگر معدن زغالسنگ در تاریخ 16 جدی در بغلان است.

2017-01-09 تروریسم

افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند

مسئولین می گویند که داعش عامل قتل 13 کارگر معدن زغالسنگ در تاریخ 16 جدی در بغلان است.