بایگانی برای

مطالب

2017-04-26 جنایت و عدالت

افغانستان یک کمیسیون را برای مبارزه با فساد در اردو راه اندازی کرده است

دولت افغانستان مصروف سرکوب فساد است و اخیرا قریب به 1,400 تن از پرسنل وزارت دفاع را اخراج کرده است.

2017-04-26 جنایت و عدالت

افغانستان یک کمیسیون را برای مبارزه با فساد در اردو راه اندازی کرده است

دولت افغانستان مصروف سرکوب فساد است و اخیرا قریب به 1,400 تن از پرسنل وزارت دفاع را اخراج کرده است.

2017-04-25 تروریسم

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» از اطفال و بزرگسالان دچار به تکلیف روانی یا فیزیکی جهت اجرای حملاتش در غرب موصل استفاده می کند.

2017-04-25 تروریسم

داعش پشت آسیب پذیرترین اقشار جامعه مخفی می شود

گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» از اطفال و بزرگسالان دچار به تکلیف روانی یا فیزیکی جهت اجرای حملاتش در غرب موصل استفاده می کند.

2017-04-24 تروریسم

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

شبه نظامیان طالبان بیش از صد نفر از عساکر افغان را که مصروف اقامه نماز جمعه بودند، در یک مقر در نزدیکی مزار شریف به قتل رساندند.

2017-04-24 تروریسم

خشم مردم افغانستان بعد از حمله طالبان به مقر اردو و استعفای مقام های ارشد

شبه نظامیان طالبان بیش از صد نفر از عساکر افغان را که مصروف اقامه نماز جمعه بودند، در یک مقر در نزدیکی مزار شریف به قتل رساندند.

2017-04-21 امنیت

بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است

تحلیلگران امنیتی پاکستانی از انداختن این بمب بالای مخفیگاه های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در ساحات دوردست افغانستان استقبال کردند.

2017-04-21 امنیت

بعد از انفجار بمب ایالات متحده شمارش معکوس برای داعش در افغانستان و پاکستان شروع شده است

تحلیلگران امنیتی پاکستانی از انداختن این بمب بالای مخفیگاه های «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در ساحات دوردست افغانستان استقبال کردند.

2017-04-20 تروریسم

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

«دولت اسلامی عراق و شام» دیگر به تعهدش مبنی بر پرداخت خونبها به فامیل های جنگجویان مقتول پایبند نمی ماند.

2017-04-20 تروریسم

داعش پرداخت خونبها به بیوه زنانش را قطع می کند

«دولت اسلامی عراق و شام» دیگر به تعهدش مبنی بر پرداخت خونبها به فامیل های جنگجویان مقتول پایبند نمی ماند.

2017-04-19 سلامتی

قدرت بخشی به زنان جهت خدمات صحی بهتر در افغانستان

زنان مصروف تعلیم دیدن جهت نرس یا قابله شدن استند و این به کمک می کند حل معضل کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان کمک خواهد کرد.

2017-04-19 سلامتی

قدرت بخشی به زنان جهت خدمات صحی بهتر در افغانستان

زنان مصروف تعلیم دیدن جهت نرس یا قابله شدن استند و این به کمک می کند حل معضل کمبود کارکنان صحی زن در افغانستان کمک خواهد کرد.

2017-04-18 تروریسم

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند

ناظران می گویند که با بلند رفتن بی اعتمادی به رهبری گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» شعبه های جدید در صفوف این گروپ ظهور می کنند.

2017-04-18 تروریسم

جنگجویان داعش از حمایه «خلیفه» دست می کشند

ناظران می گویند که با بلند رفتن بی اعتمادی به رهبری گروپ «دولت اسلامی عراق و شام» شعبه های جدید در صفوف این گروپ ظهور می کنند.

2017-04-17 تروریسم

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

مسئولین می گویند که عملیات حمزه که توسط قوای افغان و نیروهای بین المللی اجرا می شود، مورال این گروپ تروریستی را از بین برده است.

2017-04-17 تروریسم

داعش در ولایت ننگرهار در آستانه «نابودی» قرار دارد

مسئولین می گویند که عملیات حمزه که توسط قوای افغان و نیروهای بین المللی اجرا می شود، مورال این گروپ تروریستی را از بین برده است.

2017-04-14 امنیت

در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند

مسئولین افغان می گویند که این بمب یک شبکه از تونل ها و غارهای «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را منهدم نمود.

2017-04-14 امنیت

در پی بمباران شدید ننگرهار توسط ایالات متحده شبه نظامیان داعش در حال فرار استند

مسئولین افغان می گویند که این بمب یک شبکه از تونل ها و غارهای «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) را منهدم نمود.

2017-04-13 امنیت

طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»

بالغ بر 200 شبه نظامی طالبان سلاحشان را تحویل دادند و عهد کردند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-04-13 امنیت

طالبان تسلیم شده در بلخ می گویند: «ما فریب خورده بودیم»

بالغ بر 200 شبه نظامی طالبان سلاحشان را تحویل دادند و عهد کردند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-04-12 امنیت

تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان

آنها می گویند که این قوا در مبارزه با تروریست ها نقش کلیدی دارند.

2017-04-12 امنیت

تقدیر و تمجید مقامات افغان از قطعات خاص افغانستان

آنها می گویند که این قوا در مبارزه با تروریست ها نقش کلیدی دارند.

2017-04-11 حقوق بشر

طالبان با خشم و فشار عمومی فزاینده مواجه است

طالبان جز لطمه زدن به مردم ملکی بیگناه کدام کار نکرده است و افغان ها می گویند که از ویرانی خسته شده اند و می خواهند بازسازی کنند.

2017-04-11 حقوق بشر

طالبان با خشم و فشار عمومی فزاینده مواجه است

طالبان جز لطمه زدن به مردم ملکی بیگناه کدام کار نکرده است و افغان ها می گویند که از ویرانی خسته شده اند و می خواهند بازسازی کنند.

2017-04-10 دین

امام کعبه می گوید که اسلام خشونت و افراط گری را منع کرده است

امام مقدس ترین مسجد جهان از مسلمانان می خواهد پیغام صلح و محبت دین خود را پذیرا باشند.

2017-04-10 دین

امام کعبه می گوید که اسلام خشونت و افراط گری را منع کرده است

امام مقدس ترین مسجد جهان از مسلمانان می خواهد پیغام صلح و محبت دین خود را پذیرا باشند.

2017-04-07 امنیت

قوای هوایی افغانستان نقش حیاتی را در شکست شبه نظامیان ایفا می کنند

مسئولین نظامی می گویند که موفقیت بدون قوای هوایی ممکن نمی بود.

2017-04-07 امنیت

قوای هوایی افغانستان نقش حیاتی را در شکست شبه نظامیان ایفا می کنند

مسئولین نظامی می گویند که موفقیت بدون قوای هوایی ممکن نمی بود.

2017-04-06 حقوق زنان

استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل

سینمای مخصوص فامیل ها موسوم به کهکشان برای اولین بار سینما رفتن را برای فامیل ها و زنان بدون همراه ممکن کرده است.

2017-04-06 حقوق زنان

استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل

سینمای مخصوص فامیل ها موسوم به کهکشان برای اولین بار سینما رفتن را برای فامیل ها و زنان بدون همراه ممکن کرده است.

2017-04-05 امنیت

شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند

مسئولین می گویند که قوای امنیتی افغان عملیات های خود علیه شبه نظامیان را با نتایج مثبت بلند داده اند.

2017-04-05 امنیت

شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند

مسئولین می گویند که قوای امنیتی افغان عملیات های خود علیه شبه نظامیان را با نتایج مثبت بلند داده اند.

2017-04-04 علوم و فناوری

جهش دیجیتال افغانستان جهت مبارزه با فساد اداری

اداره تدارکات ملی (ان پی اِی) در مبارزه با فساد اداری در افغانستان موثر بوده است.

2017-04-04 علوم و فناوری

جهش دیجیتال افغانستان جهت مبارزه با فساد اداری

اداره تدارکات ملی (ان پی اِی) در مبارزه با فساد اداری در افغانستان موثر بوده است.

2017-04-03 امنیت

اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند

وزارت دفاع قصد دارد بالغ بر 5,000 زن دیگر را تعلیم دهد تا در قوای مسلح خدمت کنند.

2017-04-03 امنیت

اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند

وزارت دفاع قصد دارد بالغ بر 5,000 زن دیگر را تعلیم دهد تا در قوای مسلح خدمت کنند.

خلاصۀ خبر