حقوق زنان

2017-01-20

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

زهره، که یک گروپ موسیقی متشکل از 35 نوازنده جوان 13 تا 20 است، به زنان جوان افغان بخت داشتن یک زندگی متفاوت را می بخشد.

2017-01-20

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

زهره، که یک گروپ موسیقی متشکل از 35 نوازنده جوان 13 تا 20 است، به زنان جوان افغان بخت داشتن یک زندگی متفاوت را می بخشد.

2017-01-03

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

زنبورداری در ولایت بامیان در حال رشد است و این به زنان، بخت حمایه از فامیلشان را پیشکش می کند.

2017-01-03

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

زنبورداری در ولایت بامیان در حال رشد است و این به زنان، بخت حمایه از فامیلشان را پیشکش می کند.

2016-08-19

استقبال مردم افغانستان از نخستین څارنوال زن در غور

نگینه غوری به سلام تایمز گفت: «من می خواهم برای زنان افغان فعالیت کنم.»

2016-08-19

استقبال مردم افغانستان از نخستین څارنوال زن در غور

نگینه غوری به سلام تایمز گفت: «من می خواهم برای زنان افغان فعالیت کنم.»