بایگانی برای

مطالب

2017-01-31 جوانان

یک خط مخصوص تلیفونی در افغانستان به جوانان مستأصل کمک می کند

این خط مخصوص تلیفونی که توسط دولت اداره می شود، در باب موضوعات تابو جوانان را مشوره داده و آنها را تشویق می کند که یک سبک زندگانی صحتمند را اختیار کنند.

2017-01-31 جوانان

یک خط مخصوص تلیفونی در افغانستان به جوانان مستأصل کمک می کند

این خط مخصوص تلیفونی که توسط دولت اداره می شود، در باب موضوعات تابو جوانان را مشوره داده و آنها را تشویق می کند که یک سبک زندگانی صحتمند را اختیار کنند.

2017-01-30 اقتصاد

بلند رفتن عایدی زارعین افغان با تبعیت از شیوه های جدید باغبانی

یک زارع در قریه چهار اسبان با اتخاذ شیوه های جدید تکنالوژی باغبانی که حاصلات بیشتر و به تبع آن عایدی بیشتر را نصیب او می کند، پیشگام این عرصه شده است.

2017-01-30 اقتصاد

بلند رفتن عایدی زارعین افغان با تبعیت از شیوه های جدید باغبانی

یک زارع در قریه چهار اسبان با اتخاذ شیوه های جدید تکنالوژی باغبانی که حاصلات بیشتر و به تبع آن عایدی بیشتر را نصیب او می کند، پیشگام این عرصه شده است.

2017-01-27 ترابری

فرصت های بالقوه در عرصه تجارت ترکمنستان و افغانستان در خط آهن جدید

خط آهن ترکمنستان-افغانستان-تاجیکستان (تی اِی تی) تا حالی مقادیری اجناس ترکمن را به مارکیت های افغانستان آورده است.

2017-01-27 ترابری

فرصت های بالقوه در عرصه تجارت ترکمنستان و افغانستان در خط آهن جدید

خط آهن ترکمنستان-افغانستان-تاجیکستان (تی اِی تی) تا حالی مقادیری اجناس ترکمن را به مارکیت های افغانستان آورده است.

2017-01-26 تروریسم

القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند

همزمان با رقابت شدید القاعده و «دولت اسلامی عراق و شام» بر سر قدرت، تنش ها و اختلافات مابین این دو گروپ بلند رفته است.

2017-01-26 تروریسم

القاعده مجادلۀ کلامی علیه داعش را تشدید می کند

همزمان با رقابت شدید القاعده و «دولت اسلامی عراق و شام» بر سر قدرت، تنش ها و اختلافات مابین این دو گروپ بلند رفته است.

2017-01-25 تروریسم

طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند

ناظران می گویند که طالبان دارند به گرداب اختلافات داخلی خود سقوط می کنند.

2017-01-25 تروریسم

طالبان در افغانستان با اختلافات میان رهبرانشان و درگیری های داخلی دیگر مواجه می باشند

ناظران می گویند که طالبان دارند به گرداب اختلافات داخلی خود سقوط می کنند.

2017-01-24 تروریسم

پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد

بعد از این که سقوط یک شهر در سوریه موجب رسوایی «دولت اسلامی عراق و شام» گردید، این گروپ یک مجله جدید را جهت مخفی کردن ناکامی هایش نشر داد.

2017-01-24 تروریسم

پس از شکست دابق داعش رومیه را نشر می دهد

بعد از این که سقوط یک شهر در سوریه موجب رسوایی «دولت اسلامی عراق و شام» گردید، این گروپ یک مجله جدید را جهت مخفی کردن ناکامی هایش نشر داد.

2017-01-23 کسب و کار

شروع تأثیرات پروگرام استخدام کارکنان مسلکی در دولت افغانستان

بانک جهانی پروگرام ظرفیت سازی برای نتیجه گیری افراد مسلکی را جهت بهبود عملکرد و تقلیل فساد در وزارتخانه های دولتی استخدام می کند.

2017-01-23 کسب و کار

شروع تأثیرات پروگرام استخدام کارکنان مسلکی در دولت افغانستان

بانک جهانی پروگرام ظرفیت سازی برای نتیجه گیری افراد مسلکی را جهت بهبود عملکرد و تقلیل فساد در وزارتخانه های دولتی استخدام می کند.

2017-01-20 حقوق زنان

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

زهره، که یک گروپ موسیقی متشکل از 35 نوازنده جوان 13 تا 20 است، به زنان جوان افغان بخت داشتن یک زندگی متفاوت را می بخشد.

2017-01-20 حقوق زنان

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

زهره، که یک گروپ موسیقی متشکل از 35 نوازنده جوان 13 تا 20 است، به زنان جوان افغان بخت داشتن یک زندگی متفاوت را می بخشد.

2017-01-19 دیپلماسی

تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران

قانونگذاران و اعضای جامعه مدنی افغانستان می گویند ایران به وضوح با طالبان تبانی دارد و باید متوقف گردد.

2017-01-19 دیپلماسی

تقاضای افغانستان برای توقف «مداخله» ایران

قانونگذاران و اعضای جامعه مدنی افغانستان می گویند ایران به وضوح با طالبان تبانی دارد و باید متوقف گردد.

2017-01-18 اقتصاد

برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود

مسئولین ذیربط می گویند که یک خط آهن برقی هزینه حمل و نقل را تقلیل داده و تجارت را توسعه می بخشد.

2017-01-18 اقتصاد

برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود

مسئولین ذیربط می گویند که یک خط آهن برقی هزینه حمل و نقل را تقلیل داده و تجارت را توسعه می بخشد.

2017-01-17 دیپلماسی

ناظران می گویند: مردم افغانستان و طالبان «از جنگ خسته شده اند»

مسئولین می گویند که صدها عضو گروپ طالبان که از این جنگ ناعادلانه خسته شده اند می خواهند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-01-17 دیپلماسی

ناظران می گویند: مردم افغانستان و طالبان «از جنگ خسته شده اند»

مسئولین می گویند که صدها عضو گروپ طالبان که از این جنگ ناعادلانه خسته شده اند می خواهند به پروسه صلح ملحق شوند.

2017-01-16 اقتصاد

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری

ناظران می گویند که فرصت های شغلی جدید و وضعیت اجتماعی بهبود یافته به مبارزه با افراط گرایی در افغانستان کمک کرده و امنیت را در سرحدات ازبکستان و افغانستان بهبود می بخشد.

2017-01-16 اقتصاد

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری

ناظران می گویند که فرصت های شغلی جدید و وضعیت اجتماعی بهبود یافته به مبارزه با افراط گرایی در افغانستان کمک کرده و امنیت را در سرحدات ازبکستان و افغانستان بهبود می بخشد.

2017-01-13 تروریسم

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

متخصصین به دیارنا می گویند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) سال قبل خسارات شدیدی را، خواه از لحاظ مالی و خواه از لحاظ قوای انسانی، متحمل گردید.

2017-01-13 تروریسم

کارشناسان: سال 2016 شروع زوال داعش بود

متخصصین به دیارنا می گویند که «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) سال قبل خسارات شدیدی را، خواه از لحاظ مالی و خواه از لحاظ قوای انسانی، متحمل گردید.

2017-01-12 اقتصاد

یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند

باشندگان یک قریه در ولایت دایکوندی به لطف پروگرام انکشاف اجرا شده توسط دولت افغانستان از آب پاکیزه، سرک های آسفالته، و مساوات جنسیتی برخوردار می باشند.

2017-01-12 اقتصاد

یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند

باشندگان یک قریه در ولایت دایکوندی به لطف پروگرام انکشاف اجرا شده توسط دولت افغانستان از آب پاکیزه، سرک های آسفالته، و مساوات جنسیتی برخوردار می باشند.

2017-01-11 تروریسم

افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند

حداقل 56 نفر در اثر سه حمله شبه نظامیان در 20 جدی کشته شدند.

2017-01-11 تروریسم

افغان ها خشونت طالبان را محکوم می کنند

حداقل 56 نفر در اثر سه حمله شبه نظامیان در 20 جدی کشته شدند.

2017-01-10 امنیت

ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود

شبه نظامیان سرسخت طالبان بر ضد پروسه صلح در افغانستان فعالیت دارند، حالی که دیگران تسلیم شده و دولت را حمایه می کنند.

2017-01-10 امنیت

ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود

شبه نظامیان سرسخت طالبان بر ضد پروسه صلح در افغانستان فعالیت دارند، حالی که دیگران تسلیم شده و دولت را حمایه می کنند.

2017-01-09 تروریسم

افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند

مسئولین می گویند که داعش عامل قتل 13 کارگر معدن زغالسنگ در تاریخ 16 جدی در بغلان است.

2017-01-09 تروریسم

افغان ها قتل کارگران معدن زغالسنگ در بغلان را محکوم کردند

مسئولین می گویند که داعش عامل قتل 13 کارگر معدن زغالسنگ در تاریخ 16 جدی در بغلان است.

2017-01-06 امنیت

قیام باشندگان هلمند علیه طالبان

مسئولین محلی و اعضای خیزش های مردمی هلمند عهد کردند تا علیه ظلم و ستم طالبان اسلحه بگیرند.

2017-01-06 امنیت

قیام باشندگان هلمند علیه طالبان

مسئولین محلی و اعضای خیزش های مردمی هلمند عهد کردند تا علیه ظلم و ستم طالبان اسلحه بگیرند.

2017-01-05 محیط زیست

باشندگان کابل از بهسازی سرک ها منتفع می شوند

بالغ بر 310 هزار نفر از پروژه بهسازی سرک ها و پلچک ها که تحت پروگرام انکشافی شهر کابل اجرا می شود منتفع شده اند.

2017-01-05 محیط زیست

باشندگان کابل از بهسازی سرک ها منتفع می شوند

بالغ بر 310 هزار نفر از پروژه بهسازی سرک ها و پلچک ها که تحت پروگرام انکشافی شهر کابل اجرا می شود منتفع شده اند.

2017-01-04 تروریسم

تظاهرات شیعیان افغان به پلان داعش جهت تفرقه افکنی در کشور

حملات فرقه ای اجرا شده توسط «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در افغانستان به نیت تفرقه اندازی مابین مسلمانان شیعه و سنی صورت می گیرد، اما افغان ها در مقابل پیغام خشونت مقاومت می کنند.

2017-01-04 تروریسم

تظاهرات شیعیان افغان به پلان داعش جهت تفرقه افکنی در کشور

حملات فرقه ای اجرا شده توسط «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در افغانستان به نیت تفرقه اندازی مابین مسلمانان شیعه و سنی صورت می گیرد، اما افغان ها در مقابل پیغام خشونت مقاومت می کنند.

2017-01-03 حقوق زنان

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

زنبورداری در ولایت بامیان در حال رشد است و این به زنان، بخت حمایه از فامیلشان را پیشکش می کند.

2017-01-03 حقوق زنان

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

زنبورداری در ولایت بامیان در حال رشد است و این به زنان، بخت حمایه از فامیلشان را پیشکش می کند.

2017-01-02 تروریسم

مبارزه ازبکستان و افغانستان جهت تضعیف تجارت مواد مخدر

کوشش های جاری در دو سمت سرحدات حیات مالی شبه نظامیان در افغانستان که برای تمویل خود شدیداً به مواد مخدر متکی هستند را تضعیف می کند.

2017-01-02 تروریسم

مبارزه ازبکستان و افغانستان جهت تضعیف تجارت مواد مخدر

کوشش های جاری در دو سمت سرحدات حیات مالی شبه نظامیان در افغانستان که برای تمویل خود شدیداً به مواد مخدر متکی هستند را تضعیف می کند.

خلاصۀ خبر