| امنیت

در تصاویر افسران زن اردوی افغانستان در هند تعلیمات نظامی می بینند

سلام تایمز و خبرگزاری فرانسه


یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در یک جلسه تعلیمی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس بسمت یک هدف تیر می اندازد. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در یک جلسه تعلیمی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس بسمت یک هدف تیر می اندازد. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]


افسران زن اردوی افغانستان در آکادمی تعلیم افسران در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس رژه می روند. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

افسران زن اردوی افغانستان در آکادمی تعلیم افسران در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس رژه می روند. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]


افسران زن اردوی افغانستان در آکادمی تعلیم افسران چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس در حین تمرین تیراندازی استراحت می کنند.  [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

افسران زن اردوی افغانستان در آکادمی تعلیم افسران چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس در حین تمرین تیراندازی استراحت می کنند. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]


یک درجه نظامی بر روی یونیفرم یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در جریان یک جلسه تمرین در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس نقش بسته است. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

یک درجه نظامی بر روی یونیفرم یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در جریان یک جلسه تمرین در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس نقش بسته است. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]


یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در یک جلسه تعلیمی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس بسمت یک هدف تیر می اندازد. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در یک جلسه تعلیمی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس بسمت یک هدف تیر می اندازد. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]


افسران زن اردوی افغانستان در یک تمرین تیراندازی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس اشتراک کرده اند. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

افسران زن اردوی افغانستان در یک تمرین تیراندازی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس اشتراک کرده اند. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]


یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در یک جلسه تعلیمی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس بسمت یک هدف تیر می اندازد. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در یک جلسه تعلیمی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس بسمت یک هدف تیر می اندازد. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]


یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در یک جلسه تعلیمی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس بسمت یک هدف تیر می اندازد. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

یک افسر زن اردوی ملی افغانستان در یک جلسه تعلیمی در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس بسمت یک هدف تیر می اندازد. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

چنای، هند -- نوزده افسر زن اردوی ملی افغانستان در آکادمی تعلیم افسران در چنای هند تعلیمات مخصوص رزمی را پشت سر گذاشتند.

این تعلیمات یک ماهه که بتاریخ ۵ جدی خاتمه یافت، شامل تعلیمات جسمانی، اسلحه، تاکتیکی، و مهارت های رهبری و همچنان دوره های تعلیمی کمپیوتر و لسان انگلیسی بود.

بریدمن مونیکا عالمیار،‌ از اردوی ملی افغانستان، که مدت پنج سال در خدمت اردو بوده و تا اکنون کم از کم ۴۰۰ افسر زن اردوی ملی افغانستان را تعلیم داده است، هدایت این تیم را در دست داشت.


افسران زن اردوی افغانستان در یک جلسه تمرین در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس صف بسته اند. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

افسران زن اردوی افغانستان در یک جلسه تمرین در چنای هند بتاریخ ۲۸ قوس صف بسته اند. [آرون سنکار/ خبرگزاری فرانسه]

وزارت دفاع افغانستان می خواهد زنان بیشتری را برای خدمت در نیروهای دفاع و امنیت ملی افغانستان، بشمول اردوی ملی افغانستان، استخدام کند.

جنرال دولت وزیری، سخنگوی وقت وزارت دفاع، در ماه حمل سال ۱۳۹۶ به سلام تایمز گفته بود: «وزارت دفاع یک طبقه بندی مخصوص پرداخت عادیدی و مزایای دیگر را برای نیروهای زن که استخدام می شود، در نظر گرفته است تا زنان برای یکجا شدن با صفوف اردوی ملی افغانستان ترغیب شوند.»

افغانستان گفته است که می خواهد زنان ۱۰ فیصد از نیروهای مسلح کشور را تشکیل دهند، هر چند امروزه فقط ۳ فیصد از نیروی نظامی کشور را زنان تشکیل می دهند.

ماه قوس سال گذشته و بحیث بخش از تلاش های انجام شده در جهت افزایش مشارکت زنان اولین گروه متشکل از ۲۰ افسر زن افغان در آکادمی تعلیم افسران در چنای آموزش دیدند. این آکادمی سال ها است که مردان عضو اردوی افغانستان تعلیم می دهد.

آیا شما این مقاله را می پسندید؟

62
15
نه
1 دیدگاه
شیوه نامۀ بیان دیدگاه ها Captcha
| 01-02-2019

خوب

پاسخ