جنایت و عدالت

2017-11-08

موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان

جنرالان و دیگر مقامات ارشد شامل افراد بوده اند که در تحقیقات مبارزه با فساد در وزارت های دفاع و داخله دخیل بودند.

2017-11-08

موفقیت در مبارزه با فساد اداری در افغانستان

جنرالان و دیگر مقامات ارشد شامل افراد بوده اند که در تحقیقات مبارزه با فساد در وزارت های دفاع و داخله دخیل بودند.

2017-07-11

یک قانون جدید در افغانستان هراس افگنی و افراطی گری آنلاین را هدف قرار می دهد

هدف قانون جرائم سایبری جلوگیری از فعالیت های آنلاین شبه نظامیان است، مگر برخی نگرانند که این قانون آزادی بیان را محدود کند.

2017-07-11

یک قانون جدید در افغانستان هراس افگنی و افراطی گری آنلاین را هدف قرار می دهد

هدف قانون جرائم سایبری جلوگیری از فعالیت های آنلاین شبه نظامیان است، مگر برخی نگرانند که این قانون آزادی بیان را محدود کند.

2017-04-26

افغانستان یک کمیسیون را برای مبارزه با فساد در اردو راه اندازی کرده است

دولت افغانستان مصروف سرکوب فساد است و اخیرا قریب به 1,400 تن از پرسنل وزارت دفاع را اخراج کرده است.

2017-04-26

افغانستان یک کمیسیون را برای مبارزه با فساد در اردو راه اندازی کرده است

دولت افغانستان مصروف سرکوب فساد است و اخیرا قریب به 1,400 تن از پرسنل وزارت دفاع را اخراج کرده است.