اقتصاد

2017-01-16

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری

ناظران می گویند که فرصت های شغلی جدید و وضعیت اجتماعی بهبود یافته به مبارزه با افراط گرایی در افغانستان کمک کرده و امنیت را در سرحدات ازبکستان و افغانستان بهبود می بخشد.

2017-01-16

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری

ناظران می گویند که فرصت های شغلی جدید و وضعیت اجتماعی بهبود یافته به مبارزه با افراط گرایی در افغانستان کمک کرده و امنیت را در سرحدات ازبکستان و افغانستان بهبود می بخشد.

2017-01-12

یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند

باشندگان یک قریه در ولایت دایکوندی به لطف پروگرام انکشاف اجرا شده توسط دولت افغانستان از آب پاکیزه، سرک های آسفالته، و مساوات جنسیتی برخوردار می باشند.

2017-01-12

یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند

باشندگان یک قریه در ولایت دایکوندی به لطف پروگرام انکشاف اجرا شده توسط دولت افغانستان از آب پاکیزه، سرک های آسفالته، و مساوات جنسیتی برخوردار می باشند.

2016-12-30

افغانستان کوشش می کند تا اماکن تاریخی تخریب شده توسط طالبان را بازسازی کند

مقامات رسمی می گویند که عملیات بازسازی یکی از دو بودای ولایت بامیان به زودی شروع خواهد شد.

2016-12-30

افغانستان کوشش می کند تا اماکن تاریخی تخریب شده توسط طالبان را بازسازی کند

مقامات رسمی می گویند که عملیات بازسازی یکی از دو بودای ولایت بامیان به زودی شروع خواهد شد.

2016-12-27

شکستن رکورد زراعت زعفران در افغانستان یک اقدام دوسربرد محسوب می شود

وزارت زراعت برای کمک به زارعان و کاهش تولید کوکنار که خرج تمویل طالبان می شود، بر زراعت زعفران تمرکز کرده است.

2016-12-27

شکستن رکورد زراعت زعفران در افغانستان یک اقدام دوسربرد محسوب می شود

وزارت زراعت برای کمک به زارعان و کاهش تولید کوکنار که خرج تمویل طالبان می شود، بر زراعت زعفران تمرکز کرده است.

2016-12-21

زارعین افغان آبیاری پایدار را فرا می گیرند

یک کانال احیا شده به زارعین ولایت هرات کمک می کند تا مهارت و تولید بیشتری داشته باشند.

2016-12-21

زارعین افغان آبیاری پایدار را فرا می گیرند

یک کانال احیا شده به زارعین ولایت هرات کمک می کند تا مهارت و تولید بیشتری داشته باشند.

2016-12-14

گروپ های پس انداز فاصلۀ فقر در میان قریه نشینان فقیر افغان را تقلیل می دهند

قریه نشینانی که قبلا هیچ وسیله ای برای ارتزاق نداشتند، حالا فرصت پیدا می کنند تا از طریق قرضه های اتحادیه های محلی روستایی کسب معیشت کنند.

2016-12-14

گروپ های پس انداز فاصلۀ فقر در میان قریه نشینان فقیر افغان را تقلیل می دهند

قریه نشینانی که قبلا هیچ وسیله ای برای ارتزاق نداشتند، حالا فرصت پیدا می کنند تا از طریق قرضه های اتحادیه های محلی روستایی کسب معیشت کنند.

2016-09-15

کمک تعهدات بین المللی به توسعۀ افغانستان

مقامات رسمی می گویند که جامعۀ جهانی به دولت افغانستان اعتماد دارد.

2016-09-15

کمک تعهدات بین المللی به توسعۀ افغانستان

مقامات رسمی می گویند که جامعۀ جهانی به دولت افغانستان اعتماد دارد.