اقتصاد

احداث فارم های جدید پرورش ماهی در ننگرهار به هدف خودکفایی بیشتر افغانستان

هدف از احداث این فارم ها و اجرای پروژه های زیادتر مثل آن بلند بردن تولید داخلی ماهی و خودکفایی است.

وعده کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی جهت شکست دادن تروریسم و تحریک رشد اقتصادی

مسئولین می گویند که چلنج های اصلی که ده کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی با آنها مواجه استند افراط گرایی، تروریسم، و قاچاق مواد مخدر است.

بلند رفتن عایدی زارعین افغان با تبعیت از شیوه های جدید باغبانی

یک زارع در قریه چهار اسبان با اتخاذ شیوه های جدید تکنالوژی باغبانی که حاصلات بیشتر و به تبع آن عایدی بیشتر را نصیب او می کند، پیشگام این عرصه شده است.

برق دهی ازبکستان به خط آهنی که به سمت مرز افغانستان می رود

مسئولین ذیربط می گویند که یک خط آهن برقی هزینه حمل و نقل را تقلیل داده و تجارت را توسعه می بخشد.

پروژه های مشترک ازبکستان و افغانستان برای ایجاد فرصت های شغلی و مبارزه با شبه نظامی گری

ناظران می گویند که فرصت های شغلی جدید و وضعیت اجتماعی بهبود یافته به مبارزه با افراط گرایی در افغانستان کمک کرده و امنیت را در سرحدات ازبکستان و افغانستان بهبود می بخشد.

یک قریه در مرکز افغانستان از انکشاف پایدار استقبال می کند

باشندگان یک قریه در ولایت دایکوندی به لطف پروگرام انکشاف اجرا شده توسط دولت افغانستان از آب پاکیزه، سرک های آسفالته، و مساوات جنسیتی برخوردار می باشند.

افغانستان کوشش می کند تا اماکن تاریخی تخریب شده توسط طالبان را بازسازی کند

مقامات رسمی می گویند که عملیات بازسازی یکی از دو بودای ولایت بامیان به زودی شروع خواهد شد.

شکستن رکورد زراعت زعفران در افغانستان یک اقدام دوسربرد محسوب می شود

وزارت زراعت برای کمک به زارعان و کاهش تولید کوکنار که خرج تمویل طالبان می شود، بر زراعت زعفران تمرکز کرده است.

زارعین افغان آبیاری پایدار را فرا می گیرند

یک کانال احیا شده به زارعین ولایت هرات کمک می کند تا مهارت و تولید بیشتری داشته باشند.

گروپ های پس انداز فاصلۀ فقر در میان قریه نشینان فقیر افغان را تقلیل می دهند

قریه نشینانی که قبلا هیچ وسیله ای برای ارتزاق نداشتند، حالا فرصت پیدا می کنند تا از طریق قرضه های اتحادیه های محلی روستایی کسب معیشت کنند.