آموزش

2017-12-07

ازبکستان برای شاگران افغان مراکز تعلیمی احداث میکند

یک مرکز تعلیمی جدید ارتباطات، حمل و نقل و بازدید رسمی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ازبکستان همگی نشان دهنده روابط قویتر میان افغانستان و ازبکستان استند.

2017-12-07

ازبکستان برای شاگران افغان مراکز تعلیمی احداث میکند

یک مرکز تعلیمی جدید ارتباطات، حمل و نقل و بازدید رسمی اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ازبکستان همگی نشان دهنده روابط قویتر میان افغانستان و ازبکستان استند.

2017-11-06

فارغان نخستین سند ماستری در رشتهء مطالعات زنان را از پوهنتون کابل بدست آوردند

بیست و دو فارغ التحصیل، به شمول هفت مرد، پروگرام دو سالهء ماستری را که اولین پروگرانم از این رشته بود تکمیل کردند.

2017-11-06

فارغان نخستین سند ماستری در رشتهء مطالعات زنان را از پوهنتون کابل بدست آوردند

بیست و دو فارغ التحصیل، به شمول هفت مرد، پروگرام دو سالهء ماستری را که اولین پروگرانم از این رشته بود تکمیل کردند.

2017-09-27

بسته شدن ده ها مکتب توسط طالبان و داعش در جوزجان و غزنی

در حالی که طالبان خواسته که دختران در غزنی باید بعد از صنف ششم ترک تحصیل کنند، بیشتر از 26,000 متعلم در دو ولسوالی جوزجان از تعلم محروم شده اند.

2017-09-27

بسته شدن ده ها مکتب توسط طالبان و داعش در جوزجان و غزنی

در حالی که طالبان خواسته که دختران در غزنی باید بعد از صنف ششم ترک تحصیل کنند، بیشتر از 26,000 متعلم در دو ولسوالی جوزجان از تعلم محروم شده اند.

2017-08-25

کوشش ها جهت تسهیل امر تعلیم برای افغان های مصروف به تحصیل در پاکستان

حکومت پاکستان به شاگردان افغان ویزه های خاص تحصیلی، چوکی های خاص در مکاتب، و اسکالرشیب تحصیلی اختصاص می دهد.

2017-08-25

کوشش ها جهت تسهیل امر تعلیم برای افغان های مصروف به تحصیل در پاکستان

حکومت پاکستان به شاگردان افغان ویزه های خاص تحصیلی، چوکی های خاص در مکاتب، و اسکالرشیب تحصیلی اختصاص می دهد.

2017-08-08

سهولت عبور شاگردان مکاتب افغان از معبر مرزی تورخم

مقامات پاکستان با صدور کارت های شناسایی مخصوص به شاگردان مکاتب افغان ساکن ساحات سرحدی رفتن آنها به مکاتب پاکستان را میسر می سازند.

2017-08-08

سهولت عبور شاگردان مکاتب افغان از معبر مرزی تورخم

مقامات پاکستان با صدور کارت های شناسایی مخصوص به شاگردان مکاتب افغان ساکن ساحات سرحدی رفتن آنها به مکاتب پاکستان را میسر می سازند.

2017-08-04

باشندگان درزاب تخریب مکاتب توسط داعش را محکوم می کنند

این گروپ تروریستی بالای تحصیل و آموزش اعلام جنگ کرده است، اما والدین، اطفال، و مقامات محلی مقاومت می کنند.

2017-08-04

باشندگان درزاب تخریب مکاتب توسط داعش را محکوم می کنند

این گروپ تروریستی بالای تحصیل و آموزش اعلام جنگ کرده است، اما والدین، اطفال، و مقامات محلی مقاومت می کنند.

2017-03-30

فعالیت ولایت پکتیکا جهت ارتقای باسوادی و ثبت نام در مکاتب

مسئولین ولایتی به در خانه های مردم می روند تا فامیل ها را تشویق کنند که اطفالشان را جهت تحصیل علم به مکاتب بفرستند تا این راهی برای انکشاف و خاتمه خشونت در افغانستان باشد.

2017-03-30

فعالیت ولایت پکتیکا جهت ارتقای باسوادی و ثبت نام در مکاتب

مسئولین ولایتی به در خانه های مردم می روند تا فامیل ها را تشویق کنند که اطفالشان را جهت تحصیل علم به مکاتب بفرستند تا این راهی برای انکشاف و خاتمه خشونت در افغانستان باشد.