رسانه

مسئولین افغان: اسپوتنیک یک رسانه شایعه پراکن مبتنی بر دروغ است

به گفته ناظران، ویبسایت های خبری مانند رسانه روسی اسپوتنیک فاقد صداقت رسانه ای استند و مرتبا اخبار غیرحقیقی و اغراق آمیز نشر می دهند.

خبرنگاران زن افغان با وجود تهدیدات به کار شان ادامه می دهند

کارمندان تلویزیون زن از سوی داعش، طالبان، و حتی فامیل شان تهدید می شوند، اما آنها می گویند که به کار شان به حیث ندای زنان و دختران افغان ادامه خواهند داد.

خشم و غضب افغان ها نسبت به حمله داعش به ساختمان رادیو تلویزیون افغانستان در جلال آباد

تعداد جداشدگان از داعش و هم تلفات آنها در میدان جنگ باعث شده حضور داعش در محل از 3,000 جنگجو به حداکثر به 800 جنگجو برسد، اما این گروه هنوز هم یک تهدید محسوب می شود.

مراکز جدیدی با هدف محافظت از زنان ژورنالیست در افغانستان

زنان ژورنالیست از جانب طالبان، از جانب فامیل خود، و همچنان از حیث تبعیض در محل وظیفه تهدید می شوند.