سیاست

2017-12-01

اوج انتقادات از محقق پس از گفته های او در ستایش از استخدام افغان ها برای جنگ سوریه توسط ایران

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد حمایت محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییهء افغانستان از افغان های اشتراک کننده در جنگ سوریه در تضاد کامل با سیاست خارجی افغانستان قرار دارد.

2017-12-01

اوج انتقادات از محقق پس از گفته های او در ستایش از استخدام افغان ها برای جنگ سوریه توسط ایران

ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلان کرد حمایت محمد محقق، معاون دوم ریاست اجراییهء افغانستان از افغان های اشتراک کننده در جنگ سوریه در تضاد کامل با سیاست خارجی افغانستان قرار دارد.

2017-02-03

علائم جدید جدیت افغانستان در مبارزه با فساد

در قدم اول جهت در پیش گرفتن کولتور شفافیت دولت افغانستان وظیفه یک وزیر را در رابطه با اتهامات فساد معلق کرد.

2017-02-03

علائم جدید جدیت افغانستان در مبارزه با فساد

در قدم اول جهت در پیش گرفتن کولتور شفافیت دولت افغانستان وظیفه یک وزیر را در رابطه با اتهامات فساد معلق کرد.