پناهندگان

2017-12-04

ادارهء ولایت کنر با خانواده های که از درگیری های سرحدی گریخته اند،‌ کمک میکند

دولت تلاش میکند تا با بازگشت خانواده های بیجا شده با فراهم کردن خیمه ها، کمپل ها،‌ آرد، روغن، بوره و وسایل بخت و پز کند کمک کند.

2017-12-04

ادارهء ولایت کنر با خانواده های که از درگیری های سرحدی گریخته اند،‌ کمک میکند

دولت تلاش میکند تا با بازگشت خانواده های بیجا شده با فراهم کردن خیمه ها، کمپل ها،‌ آرد، روغن، بوره و وسایل بخت و پز کند کمک کند.

2017-09-15

پناهندگان افغان اعزام شده به جنگ سوریه علیه ایران صحبت می کنند

ایران از استیصال و مجبوری آواراگان افغان سوءاستفاده کرده و به آنها قول می دهد چنان چه در سوریه بجمگند به آنها پول و اقامت اعطا کند.

2017-09-15

پناهندگان افغان اعزام شده به جنگ سوریه علیه ایران صحبت می کنند

ایران از استیصال و مجبوری آواراگان افغان سوءاستفاده کرده و به آنها قول می دهد چنان چه در سوریه بجمگند به آنها پول و اقامت اعطا کند.

2017-08-31

تسریع ثبت نام افغان های مقیم پاکستان

کمپاین ثبت نام حدودا 600 هزار تا 1 ملیون افغان منافع و امنیت را برای همخه طرف های ذینفع در پی خواهد داشت.

2017-08-31

تسریع ثبت نام افغان های مقیم پاکستان

کمپاین ثبت نام حدودا 600 هزار تا 1 ملیون افغان منافع و امنیت را برای همخه طرف های ذینفع در پی خواهد داشت.

2017-06-09

کند شدن پروسه عودت افغان ها از پاکستان

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که اوضاع در پاکستان رو به بهبود است.

2017-06-09

کند شدن پروسه عودت افغان ها از پاکستان

کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان می گوید که اوضاع در پاکستان رو به بهبود است.

2016-10-12

مهاجرین افغان عودت کننده به کشور عهد بستند که وطنشان را از نو اعمار کنند

مهاجرین می گویند که حالا که طالبان رفته اند، آنها می خواهند عودت کرده و به سر وظیفۀ خود رفته و مکاتب را از نو اعمار کنند تا از بابت برقراری صلح پایدار اطمینان یابند.

2016-10-12

مهاجرین افغان عودت کننده به کشور عهد بستند که وطنشان را از نو اعمار کنند

مهاجرین می گویند که حالا که طالبان رفته اند، آنها می خواهند عودت کرده و به سر وظیفۀ خود رفته و مکاتب را از نو اعمار کنند تا از بابت برقراری صلح پایدار اطمینان یابند.

2016-08-09

افغانستان و پاکستان عودت مهاجرین افغان به کشورشان را میسر می کنند

پناهندگان و مقامات رسمی می گویند که بهبود وضعیت، مهاجرین افغان را تشویق می کند تا به وطنشان بازگردند.

2016-08-09

افغانستان و پاکستان عودت مهاجرین افغان به کشورشان را میسر می کنند

پناهندگان و مقامات رسمی می گویند که بهبود وضعیت، مهاجرین افغان را تشویق می کند تا به وطنشان بازگردند.