امنیت

2017-02-09

تست میزایل ایران در صدر لیست طولانی اقدامات تحریک آمیز

متخصصین می گویند که این رژیم کرارا قوانین و توافقات بین المللی را در مجموعه تخلفات که امنیت منطقه ای را تهدید می کند، نقض کرده است.

2017-02-09

تست میزایل ایران در صدر لیست طولانی اقدامات تحریک آمیز

متخصصین می گویند که این رژیم کرارا قوانین و توافقات بین المللی را در مجموعه تخلفات که امنیت منطقه ای را تهدید می کند، نقض کرده است.

2017-01-10

ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود

شبه نظامیان سرسخت طالبان بر ضد پروسه صلح در افغانستان فعالیت دارند، حالی که دیگران تسلیم شده و دولت را حمایه می کنند.

2017-01-10

ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود

شبه نظامیان سرسخت طالبان بر ضد پروسه صلح در افغانستان فعالیت دارند، حالی که دیگران تسلیم شده و دولت را حمایه می کنند.

2017-01-06

قیام باشندگان هلمند علیه طالبان

مسئولین محلی و اعضای خیزش های مردمی هلمند عهد کردند تا علیه ظلم و ستم طالبان اسلحه بگیرند.

2017-01-06

قیام باشندگان هلمند علیه طالبان

مسئولین محلی و اعضای خیزش های مردمی هلمند عهد کردند تا علیه ظلم و ستم طالبان اسلحه بگیرند.

2016-12-29

مقامات افغان «پیروزی کامل» بر طالبان را پیش بینی کردند

مقامات امنیت ملی و تحلیلگران امیدوار هستند تا سال پیش رو، سال پیروزی قوای امنیتی افغانستان بر طالبان باشد.

2016-12-29

مقامات افغان «پیروزی کامل» بر طالبان را پیش بینی کردند

مقامات امنیت ملی و تحلیلگران امیدوار هستند تا سال پیش رو، سال پیروزی قوای امنیتی افغانستان بر طالبان باشد.

2016-12-28

افغان ها از کوشش های «شجاعانه» قوای امنیتی کشور تقدیر می کنند

افغان ها از فداکاری های قوای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (اِی اِن دی اس اف) ستایش می نمایند.

2016-12-28

افغان ها از کوشش های «شجاعانه» قوای امنیتی کشور تقدیر می کنند

افغان ها از فداکاری های قوای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان (اِی اِن دی اس اف) ستایش می نمایند.

2016-12-13

تداوم حملات علیه طالبان طی عملیات شفق 2 قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان

حملات نظامی زمستانی علیه ستیزه جویان به دنبال موفقیت عملیات شفق 1 که در فصل بهار شروع شد، ادامه داشته است.

2016-12-13

تداوم حملات علیه طالبان طی عملیات شفق 2 قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان

حملات نظامی زمستانی علیه ستیزه جویان به دنبال موفقیت عملیات شفق 1 که در فصل بهار شروع شد، ادامه داشته است.

2016-11-24

با از دست دادن دابق تصویر خلافت داعش مخدوش شد

اخراج «دولت اسلامی عراق و شام» از این شهرک سمبولیک سوری به سیمای گروپ متذکره به حیث یک خلافت دایمی به شدت ضربه خواهد زد.

2016-11-24

با از دست دادن دابق تصویر خلافت داعش مخدوش شد

اخراج «دولت اسلامی عراق و شام» از این شهرک سمبولیک سوری به سیمای گروپ متذکره به حیث یک خلافت دایمی به شدت ضربه خواهد زد.

2016-11-17

افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند

اقشار مختلف جامعه افغانستان یکصدا علیه گروپ های خشن افراطی مخالف وحدت ملی، صلح، و انکشاف در افغانستان، ایستادگی می کنند.

2016-11-17

افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند

اقشار مختلف جامعه افغانستان یکصدا علیه گروپ های خشن افراطی مخالف وحدت ملی، صلح، و انکشاف در افغانستان، ایستادگی می کنند.

2016-11-11

زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند

امنیت ملی افغانستان و قوای امنیتی این کشور و همچنان پولیس افغانستان از خیزش مردمی زنان حمایه می کنند.

2016-11-11

زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند

امنیت ملی افغانستان و قوای امنیتی این کشور و همچنان پولیس افغانستان از خیزش مردمی زنان حمایه می کنند.

2016-11-11

قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند

در شرایطی که تلفات «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در عرصه جنگ رو به تزاید می باشد، آنها به تاکتیک های مختلف، به شمول استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی، متوسل شده اند.

2016-11-11

قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند

در شرایطی که تلفات «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) در عرصه جنگ رو به تزاید می باشد، آنها به تاکتیک های مختلف، به شمول استفاده از افراد ملکی به حیث سپر انسانی، متوسل شده اند.