امنیت

2017-06-29

قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان

دولت وعده داده است تا شکست ستیزه جویان از اعضای قیام های ضد طالبان حمایه کند.

2017-06-29

قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان

دولت وعده داده است تا شکست ستیزه جویان از اعضای قیام های ضد طالبان حمایه کند.

2017-06-19

قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند

بعد از این که شبه نظامیان داعش هفته گذشته این ساحه را از کنترل طالبان خارج کردند، قوای افغان به سرعت وارد این ساحه شده و مصمم استند تا بر سر این مجموعه غارها مبارزه کنند.

2017-06-19

قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند

بعد از این که شبه نظامیان داعش هفته گذشته این ساحه را از کنترل طالبان خارج کردند، قوای افغان به سرعت وارد این ساحه شده و مصمم استند تا بر سر این مجموعه غارها مبارزه کنند.

2017-06-07

باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»

باشندگان از حکومت خواسته اند عملیات ها علیه طالبان، داعش، القاعده، و سایر گروپ های حاضر در این ولایت را تشدید کند.

2017-06-07

باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»

باشندگان از حکومت خواسته اند عملیات ها علیه طالبان، داعش، القاعده، و سایر گروپ های حاضر در این ولایت را تشدید کند.

2017-05-25

بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان

عملیات های جاری قوای افغان خواسته ها و آمال این گروپ را در کشور ناکام گذاشته و رهبری شکست خورده آنها تقلا دارد اعضای جدیدی را از میان مردم پیدا نماید.

2017-05-25

بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان

عملیات های جاری قوای افغان خواسته ها و آمال این گروپ را در کشور ناکام گذاشته و رهبری شکست خورده آنها تقلا دارد اعضای جدیدی را از میان مردم پیدا نماید.

2017-05-23

شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند

قوماندانان و اعضای سابق گروپ تروریستی داعش می گویند که فعالیت های این گروپ غیراسلامی است و فقط به مردم و دولت افغانستان خسارت می زند.

2017-05-23

شبه نظامیان داعش در ننگرهار با درک حقیقت به پروسه صلح ملحق می شوند

قوماندانان و اعضای سابق گروپ تروریستی داعش می گویند که فعالیت های این گروپ غیراسلامی است و فقط به مردم و دولت افغانستان خسارت می زند.

2017-05-18

مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند

فعالیت این گروپ شبه نظامی تقلیل پیدا کرده و به اجرای عملیات های انتحاری و حملات چریکی منحصر شده است که دلیل آن ناتوانی آنها در مبارزه با قوای دولتی افغانستان در میدان های نبرد می باشد.

2017-05-18

مسئولین می گویند: طالبان قادر به مقابله مستقیم با قوای امنیتی افغان نیستند

فعالیت این گروپ شبه نظامی تقلیل پیدا کرده و به اجرای عملیات های انتحاری و حملات چریکی منحصر شده است که دلیل آن ناتوانی آنها در مبارزه با قوای دولتی افغانستان در میدان های نبرد می باشد.

2017-05-12

نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان

طالبان به سرعت دو ولسوالی را در نزدیکی سرحد تصرف کردند، نگر قوای امنیتی افغانستان بعد از چند روز نبرد شدید کنترل آن مناطق را مجددا در دست گرفتند.

2017-05-12

نگرانی مقامات افغانستان و کشورهای آسیای میانه از خاطر حضور طالبان در مرز تاجیکستان

طالبان به سرعت دو ولسوالی را در نزدیکی سرحد تصرف کردند، نگر قوای امنیتی افغانستان بعد از چند روز نبرد شدید کنترل آن مناطق را مجددا در دست گرفتند.

2017-05-10

بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش

حالا که قوای امنیتی این گروپ تروریستی را از اکثر ساحات این ولایت بیرون رانده اند باشندگان و هم مسوولین عهد می بندند که از مراجعت شبه نظامیان ممانعت به عمل آورند.

2017-05-10

بازگشت زندگی به وضعیت عادی در ننگرهار بعد از اخراج داعش

حالا که قوای امنیتی این گروپ تروریستی را از اکثر ساحات این ولایت بیرون رانده اند باشندگان و هم مسوولین عهد می بندند که از مراجعت شبه نظامیان ممانعت به عمل آورند.

2017-05-09

تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است

از اثر این سرکوب امنیتی کدام پناهگاه امن برای شبه نظامیان در دو طرف سرحدات پاکستان با افغانستان نمانده است.

2017-05-09

تشدید اقدامات علیه شبه نظامیان در افغانستان و پاکستان «ثمربخش» بوده است

از اثر این سرکوب امنیتی کدام پناهگاه امن برای شبه نظامیان در دو طرف سرحدات پاکستان با افغانستان نمانده است.

2017-05-03

بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد

هدف از این استراتیژی جذب جنگجویان سابق طالبان از پاکستان و کمک به خاتمه ستیزه جویی است.

2017-05-03

بر اساس توافق جدید صلح قوماندان امنیه افغانستان طالبان تسلیم شده را امان می دهد

هدف از این استراتیژی جذب جنگجویان سابق طالبان از پاکستان و کمک به خاتمه ستیزه جویی است.