تروریسم

2017-02-28

شبه نظامیان تحت حمایه ایران پاکستانی ها و افغان ها را جهت جنگیدن در سوریه جذب می کنند

لوای فاطمیون و لوای زینبیون متشکل از مزدوران شیعه افغان و پاکستانی در خدمت دولت سوریه می جنگند.

2017-02-28

شبه نظامیان تحت حمایه ایران پاکستانی ها و افغان ها را جهت جنگیدن در سوریه جذب می کنند

لوای فاطمیون و لوای زینبیون متشکل از مزدوران شیعه افغان و پاکستانی در خدمت دولت سوریه می جنگند.

2017-02-23

واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی

ناظران می گویند که غیرنظامیان طی جنگ ده ها ساله افغانستان بالای شبه نظامیان بدترین مصائب را متحمل شده اند.

2017-02-23

واکنش افغان ها به کشتارهای گسترده اجرا شده توسط گروه های افراطی

ناظران می گویند که غیرنظامیان طی جنگ ده ها ساله افغانستان بالای شبه نظامیان بدترین مصائب را متحمل شده اند.

2017-02-20

داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند

متخصصین می گویند که یک فلم ویدئوی جدید حاوی تصاویر پسران کم سن و سال مصروف اعدام مخالفین «دولت اسلامی عراق و شام» به وضوح نشان دهنده سوءاستفاده از اطفال است.

2017-02-20

داعش در اخیرترین ویدئوی خود اطفال را به جلاد بدل می کند

متخصصین می گویند که یک فلم ویدئوی جدید حاوی تصاویر پسران کم سن و سال مصروف اعدام مخالفین «دولت اسلامی عراق و شام» به وضوح نشان دهنده سوءاستفاده از اطفال است.

2017-02-16

افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان

مسئولین می گویند حداقل 10,000 شبه نظامی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان تجمع کردند.

2017-02-16

افزایش نگرانی ها از خاطر تجمع شبه نظامیان در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان

مسئولین می گویند حداقل 10,000 شبه نظامی در امتداد مرز تاجیکستان با افغانستان تجمع کردند.

2017-02-15

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

بیش از 11,000 فرد ملکی به شمول نزدیک 4,000 طفل توسط شبه نظامیان در سال 2016 به قتل رسیدند. علمای اسلام این اقدام آنها را قتل و نه «جهاد» می دانند.

2017-02-15

علمای دینی بدنام کردن اسلام توسط شبه نظامیان را محکوم می کنند

بیش از 11,000 فرد ملکی به شمول نزدیک 4,000 طفل توسط شبه نظامیان در سال 2016 به قتل رسیدند. علمای اسلام این اقدام آنها را قتل و نه «جهاد» می دانند.

2017-02-14

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند

مسئولین می گویند که لیست طولانی جنایت های داعش بالای مردم ملکی اعتماد عمومی به قوای امنیتی را بلند برده و مشارکت آنها را تقویت کرده است.

2017-02-14

حملات طالبان تفاوت بین حرف و عمل این گروپ را برملا می کند

مسئولین می گویند که لیست طولانی جنایت های داعش بالای مردم ملکی اعتماد عمومی به قوای امنیتی را بلند برده و مشارکت آنها را تقویت کرده است.

2017-02-10

مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان

به گفته تحلیلگران، افغانستان بعد از آن که طالبان را در موضع تدافعی قرار داد، حال باید دروازه ها را در روی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) ببندد.

2017-02-10

مقابله قوای امنیتی افغانستان با تهدید فزاینده داعش همزمان با ضعیف شدن طالبان

به گفته تحلیلگران، افغانستان بعد از آن که طالبان را در موضع تدافعی قرار داد، حال باید دروازه ها را در روی «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) ببندد.

2017-02-08

رکورد بی سابقه تلفات اطفال در جنگ افغانستان در سال 2016

بالغ بر 900 طفل سال قبل از اثر جنگ کشته شدند که این نگرانی ها نسبت به افزایش خشونت زیادتر کرده است.

2017-02-08

رکورد بی سابقه تلفات اطفال در جنگ افغانستان در سال 2016

بالغ بر 900 طفل سال قبل از اثر جنگ کشته شدند که این نگرانی ها نسبت به افزایش خشونت زیادتر کرده است.

2017-02-07

حمله یک مهاجم انتحاری به محکمه عالی افغانستان

هنوز کدام گروپ مسئولیت این اقدام را بر دوش نگرفته است. مگر طالبان سابقا این محکمه را هدف گرفته و وعده داده بودند که باز هم به دستگاه عدلیه حمله خواهد کرد.

2017-02-07

حمله یک مهاجم انتحاری به محکمه عالی افغانستان

هنوز کدام گروپ مسئولیت این اقدام را بر دوش نگرفته است. مگر طالبان سابقا این محکمه را هدف گرفته و وعده داده بودند که باز هم به دستگاه عدلیه حمله خواهد کرد.

2017-02-01

مسئولین می گویند: افغانستان مصمم به متوقف کردن توسعه یافتن داعش است

مسئولین می گویند که عملیات های اجرا شده علیه همه گروپ های شبه نظامی به شمول «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) زمستان سال روان دوام خواهند داشت.

2017-02-01

مسئولین می گویند: افغانستان مصمم به متوقف کردن توسعه یافتن داعش است

مسئولین می گویند که عملیات های اجرا شده علیه همه گروپ های شبه نظامی به شمول «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) زمستان سال روان دوام خواهند داشت.