تروریسم

2016-06-29

قزاقستان كنفرانس بين المللی تروريسم برگزار كرد

چهل و يك كشور نمايندگان خود را برای تبادل نظر پيرامون تلاش هماهنگ عليه تروريسم (به اين كنفرانس) فرستاده اند.

2016-06-29

قزاقستان كنفرانس بين المللی تروريسم برگزار كرد

چهل و يك كشور نمايندگان خود را برای تبادل نظر پيرامون تلاش هماهنگ عليه تروريسم (به اين كنفرانس) فرستاده اند.

2016-06-23

تشدید مبارزۀ افغانستان با داعش

کابینۀ افغانستان به تازگی راهبردی را برای مبارزه با این گروه تروریستی به تصویب رساند.

2016-06-23

تشدید مبارزۀ افغانستان با داعش

کابینۀ افغانستان به تازگی راهبردی را برای مبارزه با این گروه تروریستی به تصویب رساند.

2016-06-16

آموزش و تجهیزات بهتر توان ارتش افغانستان در میدان نبرد را افزایش می دهد

به گفتۀ مقامات رسمی، دشمنان صلح نمی توانند در برابر یک ارتش به خوبی آموزش دیده مقاومت کنند.

2016-06-16

آموزش و تجهیزات بهتر توان ارتش افغانستان در میدان نبرد را افزایش می دهد

به گفتۀ مقامات رسمی، دشمنان صلح نمی توانند در برابر یک ارتش به خوبی آموزش دیده مقاومت کنند.

2016-06-13

افغان ها شبه نظامیان را به خاطر ربودن و قتل غیرنظامیان محکوم می کنند

دولت افغانستان اقداماتی را برای محافظت از شهروندان انجام می دهد.

2016-06-13

افغان ها شبه نظامیان را به خاطر ربودن و قتل غیرنظامیان محکوم می کنند

دولت افغانستان اقداماتی را برای محافظت از شهروندان انجام می دهد.