حقوق زنان

2018-02-05

افزایش حضور زنان در عرصه سیاست و نهاد های امنیتی

برای مثال ۶۷ نفر از مجموع ۲۴۹ نفر اعضای ولسی جرگه را زنان تشکیل می دهند و حالا ۳۴۰۰ زن در نیروهای مسلح مصروف خدمت استند که انتظار میرود این رقم ظرف ده سال آینده به ۱۰ هزار نفر برسد.

2018-02-05

افزایش حضور زنان در عرصه سیاست و نهاد های امنیتی

برای مثال ۶۷ نفر از مجموع ۲۴۹ نفر اعضای ولسی جرگه را زنان تشکیل می دهند و حالا ۳۴۰۰ زن در نیروهای مسلح مصروف خدمت استند که انتظار میرود این رقم ظرف ده سال آینده به ۱۰ هزار نفر برسد.

2017-08-02

زنان فاریاب دارای یک ورزشگاه خصوصی می شوند

یک زوج محلی این ورزشگاه که خاص زنان طراحی شده است را بعد از مشوره با بزرگان محلی و مسئولین افتتاح کردند.

2017-08-02

زنان فاریاب دارای یک ورزشگاه خصوصی می شوند

یک زوج محلی این ورزشگاه که خاص زنان طراحی شده است را بعد از مشوره با بزرگان محلی و مسئولین افتتاح کردند.

2017-07-27

تلوزیون زن افغانستان عرصه ای را برای زنان فراهم می کند

یک رسانه جدید به مسائل زنان در سال های مقاومت در برابر ستم و خشونت طالبان علیه ژورنالیست ها اختصاص یافته است.

2017-07-27

تلوزیون زن افغانستان عرصه ای را برای زنان فراهم می کند

یک رسانه جدید به مسائل زنان در سال های مقاومت در برابر ستم و خشونت طالبان علیه ژورنالیست ها اختصاص یافته است.

2017-06-14

پناهگاه های زنان به قربانیان آزاردیده در افغانستان کمک می کند

از سال 2001 سی پناهگاه در 13 ولایت افغانستان تأسیس شده اند.

2017-06-14

پناهگاه های زنان به قربانیان آزاردیده در افغانستان کمک می کند

از سال 2001 سی پناهگاه در 13 ولایت افغانستان تأسیس شده اند.

2017-04-06

استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل

سینمای مخصوص فامیل ها موسوم به کهکشان برای اولین بار سینما رفتن را برای فامیل ها و زنان بدون همراه ممکن کرده است.

2017-04-06

استقبال علاقمندان سینما به افتتاح یک سینمای مناسب برای فامیل ها در کابل

سینمای مخصوص فامیل ها موسوم به کهکشان برای اولین بار سینما رفتن را برای فامیل ها و زنان بدون همراه ممکن کرده است.

2017-03-22

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

شبکه زنان عراقی که برای کمک به جوامع لطمه دیده از خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) مصروف کوشش بوده است.

2017-03-22

فعالین زن عراق کشورشان را بازسازی می کنند

شبکه زنان عراقی که برای کمک به جوامع لطمه دیده از خشونت «دولت اسلامی عراق و شام» (داعش) مصروف کوشش بوده است.

2017-03-22

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

در شام روز مادر، المشارق با سه خانم که با وجود رنج و مشقت به طرق بسیار متفاوتی استقامتشان را نشان می دهند، گفتگو کرد.

2017-03-22

مادران سوری از استقامت خود در جنگ سخن می گویند

در شام روز مادر، المشارق با سه خانم که با وجود رنج و مشقت به طرق بسیار متفاوتی استقامتشان را نشان می دهند، گفتگو کرد.

2017-01-20

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

زهره، که یک گروپ موسیقی متشکل از 35 نوازنده جوان 13 تا 20 است، به زنان جوان افغان بخت داشتن یک زندگی متفاوت را می بخشد.

2017-01-20

اولین ارکستر زنان افغانستان در داووس برنامه اجرا می کند

زهره، که یک گروپ موسیقی متشکل از 35 نوازنده جوان 13 تا 20 است، به زنان جوان افغان بخت داشتن یک زندگی متفاوت را می بخشد.

2017-01-03

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

زنبورداری در ولایت بامیان در حال رشد است و این به زنان، بخت حمایه از فامیلشان را پیشکش می کند.

2017-01-03

کسب و کار عسل آزادی و حرمت بیشتر را به زنان افغان پیشکش می کند

زنبورداری در ولایت بامیان در حال رشد است و این به زنان، بخت حمایه از فامیلشان را پیشکش می کند.

2016-08-19

استقبال مردم افغانستان از نخستین څارنوال زن در غور

نگینه غوری به سلام تایمز گفت: «من می خواهم برای زنان افغان فعالیت کنم.»

2016-08-19

استقبال مردم افغانستان از نخستین څارنوال زن در غور

نگینه غوری به سلام تایمز گفت: «من می خواهم برای زنان افغان فعالیت کنم.»