جوانان

2018-01-04

سفیران جوانان افغان و پاکستانی در جهت همگرایی و هماهنگی تلاش می کنند

جوانان پاکستانی و افغان می گویند که افراط گرایی، تروریزم و جنگ برای هر دو پاکستان و افغانستان مضر است و این دو کشور باید در کنار یکدیگر مبارزه کنند.

2018-01-04

سفیران جوانان افغان و پاکستانی در جهت همگرایی و هماهنگی تلاش می کنند

جوانان پاکستانی و افغان می گویند که افراط گرایی، تروریزم و جنگ برای هر دو پاکستان و افغانستان مضر است و این دو کشور باید در کنار یکدیگر مبارزه کنند.

2017-12-27

تورنمنت های ورزشی ننگرهار به هدف ترویج صلح در افغانستان برگزار شدند

ورزشکاران جوان از هشت ولایت جمع شدند تا به انجام ورزش های مختلف پرداخته و یک حس وحدت را ایجاد کنند.

2017-12-27

تورنمنت های ورزشی ننگرهار به هدف ترویج صلح در افغانستان برگزار شدند

ورزشکاران جوان از هشت ولایت جمع شدند تا به انجام ورزش های مختلف پرداخته و یک حس وحدت را ایجاد کنند.

2017-11-17

در عکس ها: زندگی یک فامیل که در یک فابریکهء خشت سازی در ننگرهار کار میکند

بسیار از فامیل ها به حیث آخرین راه چاره برای کار کردن به این فابریکه ها می روند و از صاحبان این فابریکه ها پول قرض می گیرند و سپس نمی توانند آنها را دوباره بدهند. مقامات محلی تلاش دارند تا به این فامیل های کمک کنند.

2017-11-17

در عکس ها: زندگی یک فامیل که در یک فابریکهء خشت سازی در ننگرهار کار میکند

بسیار از فامیل ها به حیث آخرین راه چاره برای کار کردن به این فابریکه ها می روند و از صاحبان این فابریکه ها پول قرض می گیرند و سپس نمی توانند آنها را دوباره بدهند. مقامات محلی تلاش دارند تا به این فامیل های کمک کنند.

2017-10-30

جوانان و ورزشکاران لغمان خواستار صلح شدند

صدها جوان ورزشکار و باشنده گان محلی تجمع کردند تا سازمان ملل متحد را جهت کمک به آوردن صلح به افغانستان، ترغیب نمایند.

2017-10-30

جوانان و ورزشکاران لغمان خواستار صلح شدند

صدها جوان ورزشکار و باشنده گان محلی تجمع کردند تا سازمان ملل متحد را جهت کمک به آوردن صلح به افغانستان، ترغیب نمایند.

2017-06-21

افغانستان در تلاش برای مقابله با استفاده از مواد مخدر از طریق ورزش است

دو استدیوم در ولایت های هلمند و زابل به منظور جایگزین های سالم مواد مخدر و افراط گرایی برای جوانان اعمار می شوند.

2017-06-21

افغانستان در تلاش برای مقابله با استفاده از مواد مخدر از طریق ورزش است

دو استدیوم در ولایت های هلمند و زابل به منظور جایگزین های سالم مواد مخدر و افراط گرایی برای جوانان اعمار می شوند.

2017-01-31

یک خط مخصوص تلیفونی در افغانستان به جوانان مستأصل کمک می کند

این خط مخصوص تلیفونی که توسط دولت اداره می شود، در باب موضوعات تابو جوانان را مشوره داده و آنها را تشویق می کند که یک سبک زندگانی صحتمند را اختیار کنند.

2017-01-31

یک خط مخصوص تلیفونی در افغانستان به جوانان مستأصل کمک می کند

این خط مخصوص تلیفونی که توسط دولت اداره می شود، در باب موضوعات تابو جوانان را مشوره داده و آنها را تشویق می کند که یک سبک زندگانی صحتمند را اختیار کنند.