پناهندگان

کارفرمایان ایرانی با پولیس دست یکی می کنند تا کارگران افغان را بدون پرداخت حقوق شان اخراج کنند
پناهندگان
به حکایت تصاویر: خانواده های بیجاشده در ویرانه های یک ساحه تاریخی در لشکرگاه جابجا شده اند
پناهندگان
افغان ها به خاطر انتقام افتتاح بند کمال خان از شکنجه شدن در ایران حکایت می کنند
پناهندگان
اخراج شدگان افغان از شکنجه و تحقیر توسط نیروهای ایرانی حکایت کردند
پناهندگان
افغان ها به خاطر رفتار وحشیانه با مهاجرین و تلاش برای تضعیف روند صلح از تهران انتقاد کردند
پناهندگان
پس از آنكه افغان ها برای كارگران غرق شده عدالت خواهی کردند، تهران اخراج مهاجرین را تسریع کرد
پناهندگان
زنان مهاجر افغان در پاکستان مهارت های را یاد میگیرند تا خودکفا شوند
پناهندگان
مهاجرین افغان در پاکستان بخاطر بازکردن حسابات بانکی جدید احساس خوشی می کنند
پناهندگان
پاکستان اجازه می دهد تا پناهجویان افغان حساب های بانکی باز کنند
پناهندگان
ریکارد بی سابقه افغان های مهاجر عودت کننده از ایران در سال میلادی ۲۰۱۸
پناهندگان