مظاهرې

2018-01-08

افغان قانون جوړونکي د ایران رژیم ته وایي: 'د خپلو خلکو خبرې ته غوږ ونیسئ'

افغان قانون جوړونکي وایي، سوله ییز لاریونونه یو مدني حق او د ولسواکۍ یو اصل دی، او د ایران رژیم څخه غواړي چې خپله خونړۍ ځپنه دې ودروي.

2018-01-08

افغان قانون جوړونکي د ایران رژیم ته وایي: 'د خپلو خلکو خبرې ته غوږ ونیسئ'

افغان قانون جوړونکي وایي، سوله ییز لاریونونه یو مدني حق او د ولسواکۍ یو اصل دی، او د ایران رژیم څخه غواړي چې خپله خونړۍ ځپنه دې ودروي.