آرشیف له پاره د

  1. د طالبانو له خوا د پاکستان د سرحدي دروازې په نیولو سره د لاریو په وسیله د حمل او نقل قیمتونه زیات شول
    اقتصاد

    د طالبانو له خوا د پاکستان د سرحدي دروازې په نیولو سره د لاریو په وسیله د حمل او نقل قیمتونه زیات شول