آرشیف له پاره د

  1. په مزارشریف کې په زرګونو خلکو له ملګرو ملتونو او خیریه موسسو څخه مرستې ترلاسه کړې
    اقتصاد

    په مزارشریف کې په زرګونو خلکو له ملګرو ملتونو او خیریه موسسو څخه مرستې ترلاسه کړې

  2. افغانو ښځو په کابل کې سوداګریز نندارتون جوړ کړ چې د خلکو ذهنیتونه د وطنیو توکو پېرودلو ته چمتو کړي
    د ښځو حقوق

    افغانو ښځو په کابل کې سوداګریز نندارتون جوړ کړ چې د خلکو ذهنیتونه د وطنیو توکو پېرودلو ته چمتو کړي