https://afghanistan.asia-news.com/prs/archives

بایگانی برای

خسته از قهرمانان مرد، دختران کدنویس افغان قهرمانان خود شان را می سازند | فناوری
خسته از قهرمانان مرد، دختران کدنویس افغان قهرمانان خود شان را می سازند
معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند | اقتصاد
معتادین سابق، در کارخانه صابون سازی کابل، عاری از مواد مخدر زندگی می کنند
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است | امنیت
نابودی رهبران گروه داعش در افغانستان، این گروه را با گزینه های کمتری روبرو کرده است
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند | حقوق زنان
زنان حمایت شده افغان، نقش های رهبری را در حکومت هرات بر عهده گرفته اند
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند | امنیت
باشنده گان دهنه غوری که توسط نیروهای افغان آزاد شده اند، از بی رحمی های سال های طالبان حکایت می کنند
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند | امنیت
با کشته شدن ۲ داکتر زن توسط طالبان، جنایات در قبال مردم ملکی در غور افزایش یافته اند
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است | امنیت
نابودی مداوم رهبران طالبان، این گروه را غیرمنظم ساخته است
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد | امنیت
ایران افزایش سریع در تولید یورانیم غنی شده را اعلان کرد
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت | رسانه
مرگ البغدادی، آشفتگی های عمده ای را در تلاش های پیام رسانی شعبه خراسان داعش آشکار ساخت
پس از آنکه طالبان مانع واکسیناسیون فلج اطفال شدند، هزاران کودک هرات در معرض خطر هستند | سلامتی
پس از آنکه طالبان مانع واکسیناسیون فلج اطفال شدند، هزاران کودک هرات در معرض خطر هستند
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد | تروریسم
داعش مرگ البغدادی را تائید کرد و جانشین جدید وی را نامگذاری کرد