بایگانی برای

  1. درگیری مسلحانه گذرگاه تورخم بین پاکستان و افغانستان را مسدود کرد
    امنیت

    درگیری مسلحانه گذرگاه تورخم بین پاکستان و افغانستان را مسدود کرد