بایگانی برای

  1. ایالات متحده و فرانسه میلیون ها دالر کمک جدید را برای افغانستان وعده سپردند
    دیپلماسی

    ایالات متحده و فرانسه میلیون ها دالر کمک جدید را برای افغانستان وعده سپردند