https://afghanistan.asia-news.com/?locale=prs
| امنیت

با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد

با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد

نظرسنجی

آیا به باور شما طالبان هنوز هم روابط محکم با القاعده دارند؟

داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند | امنیت
داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند
استقبال گرم رژیم ایران از طالبان خشم را در افغانستان برآنگیخته است | سیاست
استقبال گرم رژیم ایران از طالبان خشم را در افغانستان برآنگیخته است
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد | امنیت
انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند | امنیت
جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند
تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است | سیاست
تصویر قاسم سلیمانی رهبر پیشګام ایرانی، مملو از هوا است
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند | امنیت
طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند
پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند | اقتصاد
پروژه سبزخانه با هزاران زن افغان کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشند
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند | امنیت
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند | امنیت
طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند

مرکز توجه

دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند
دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند

این گروه اخیر با تقریباً ۲۰۰ تن از جنگجویان دیگری که در ماه گذشته تسلیم شده بودند یکجا می شود.

نظرسنجی

آیا به باور شما طالبان هنوز هم روابط محکم با القاعده دارند؟