https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security

امنیت

با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است

با پیشرفت در امنیت و امید به صلح، خوش بینی در افغانستان رشد کرده است

طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند

طالبان با تخریب کردن بیش از ۲۰۰ پایه مخابراتی، میلیون ها افغان را از خدمات مخابراتی محروم ساختند

باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند

باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند

با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد

با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد

داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند

داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند

انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد

انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد

جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند

جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند

طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند

طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند

دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند

دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند

طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند

طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند