https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security

امنیت

باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند

باشنده گان کوهستانات در برابر طالبان دست به قیام زدند

با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد

با تسلیم شدن تقریبا ۱۰۰ نفر جنگجوی موفقیت ها علیه داعش در ننگرهار همچنان ادامه دارد

داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند

داکتر مشهور جاپانی، و ۵ نفر افغان در حمله ننگرهار کشته شدند

انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد

انفجار مرگبار در کندز ادامه خطر ماین های زمینی را نشان می دهد

جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند

جنگجویان طالب که در غور تسلیم شدند تعهد کردند تا علیه رفقای سابق خویش بجنگند

طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند

طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند

دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند

دهها جنگجوی دیگر داعش سلاحهای شان را در ننگرهار به زمین گذاشتند

طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند

طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند

پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت

پس از شکست طالبان، صلح به شهر فراه باز گشت

باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند

باشنده گان آزاد شده ولایات غربی بی رحمی های طالبان را حکایت میکنند