امنیت

وعده خلافی های ایران زندگی هزاران نفر را در افغانستان و پاکستان نابود کردند
امنیت
وعده خلافی های ایران زندگی هزاران نفر را در افغانستان و پاکستان نابود کردند
پولیس محلی منحل شده پس از جنگیدن برای سال ها در زمینه استخدام اولویت خواهند داشت
امنیت
پولیس محلی منحل شده پس از جنگیدن برای سال ها در زمینه استخدام اولویت خواهند داشت
طالبان که در خانه های مردم در تخار پنهان شده بودند بر نیروهای امنیتی حمله کردند
امنیت
طالبان که در خانه های مردم در تخار پنهان شده بودند بر نیروهای امنیتی حمله کردند
ارتش ایالات متحده بخاطر مقابله با چین و روسیه برای تقویت متحدین خود تلاش میكند
امنیت
ارتش ایالات متحده بخاطر مقابله با چین و روسیه برای تقویت متحدین خود تلاش میكند
باشندگان لغمان طالبان را بخاطر افزایش اخیر حملات، مورد انتقاد قرار دادند
امنیت
باشندگان لغمان طالبان را بخاطر افزایش اخیر حملات، مورد انتقاد قرار دادند
پس از آنکه ایران با پایان یافتن محدودیت به خرید و فروش اسلحه تعهد کرد، تنش ها افزایش یافت
امنیت
پس از آنکه ایران با پایان یافتن محدودیت به خرید و فروش اسلحه تعهد کرد، تنش ها افزایش یافت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در بادغیس می گویند، 'هیچ جهادی وجود ندارد'
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در بادغیس می گویند، 'هیچ جهادی وجود ندارد'
خانواده های بیجاشده در هرات خشونت جاری طالبان را محکوم کردند
امنیت
خانواده های بیجاشده در هرات خشونت جاری طالبان را محکوم کردند
سربازان تازه آموزش دیده افغان تعهد کردند تا دشمنان کشور را نابود کنند
امنیت
سربازان تازه آموزش دیده افغان تعهد کردند تا دشمنان کشور را نابود کنند
با افزایش جنگ طالبان هزاران نفر از هلمند فرار کردند
امنیت
با افزایش جنگ طالبان هزاران نفر از هلمند فرار کردند