https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security

امنیت

ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند

ایران ممکن تلاش کند تا پروسه صلح افغانستان را تخریب کند

زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند

زنان بیشتری علاقمند هستند تا به صفوف نیروهای افغان بپیوندند

افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود

افغان ها با اشتیاق در انتظار صلح هستند زیرا آتش بس قسمی امید بخش بود

باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند

باشنده گان هرات برضد تلاش های تهران برای تضعیف کردن توافق صلح اعتراض کردند

حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند

حملات هوایی چهار تروریست داعش را در جریان آتش بس قسمی با طالبان در کنر از پا در آوردند

ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند

ده ها سال پس از حمله شوروی، ماین های زمینی روسی هنوز هم جان قربانیان افغان را می گیرند

علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند

علمای دینی هرات در میان آتش بس قسمی پشت نیروهای افغان ایستاد شدند

افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند

افغان ها آتش بس قسمی را با رویاهای زندگی بعد از جنگ جشن گرفتند

عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت

عملیات تحت حمایت روسیه در سوریه تقریباً یک میلیون نفر را بی خانمان و بیچاره ساخت

باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند

باشنده گان هرات از طالبان می خواهند که با آتش بس موافقت کنند و به دنبال صلح دائمی باشند