امنیت

یک گروه طالبان به انجام دادن یک سلسله ترورهای هدفمند اعتراف کرد
امنیت
باشندگان کندز از طالبان خواستند که در جریان ماه رمضان خشونت را متوقف کنند
امنیت
تهدیدات و خشونت طالبان در هرات بیش از ۳۰۰ هزار کودک را از رفتن به مکاتب محروم ساخته اند
امنیت
به تعقیب تهاجم طالبان در قندهار هزاران نفر بیجاشده با یک سرنوشت نامعلوم روبرو شده اند
امنیت
کشته شدن رهبران طالبان و القاعده با هم یکجا، روابط مداوم میان این گروه ها را ثابت می سازد
امنیت
نیروهای اردوی محلی در حوزه غرب طالبان را مهار کرده اند
امنیت
افراد مسلح ۳ کارمند زن فلج اطفال را در جلال آباد کشتند
امنیت
طالبان در غور از رسیدن کمک های غذایی حکومت به مردم فقیر و گرسنه جلوگیری کردند
امنیت
کماندوهای افغان تعهد کردند که در مقابل کسانی که صلح را برهم می زنند ایستاد خواهند شد
امنیت
نیروهای افغان عاملین حمله طالبان بالای بند پاشدان را ردیابی کردند
امنیت