https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=8

امنیت

با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند

با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند

با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند

با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند

بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند

بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند

طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد

طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد

کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد

کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد

پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند

پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند

به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند

به استناد انزجار از تاکتیک های طالبان ۱۳ جنگجویان این ګروه در سمنگان تسلیم شدند

غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند

غنی و خلیلزاد درباره آتش بس احتمالی با طالبان در کابل گفتگو کردند

باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند

باشنده گان ولسوالی درزاب که بر اثر کشتارها عصبانی بودند، برعلیه طالبان قیام کردند

یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت

یک ماین کنار جاده درخوست جان ۱۰ عضو یک خانواده را که بطرف یک جنازه در حرکت بودند گرفت