https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=33

امنیت

جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند

جنگجویان دست کم ۱۶ تن را در حمله انتحاری به یک شرکت ساختمانی ننگرهار کشتند

خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند

خسته از جنگ و طالبان، باشنده گان هرات بذر امید کاشتند

داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند

داکتران قربانیان ملکی جنگ را که با ترس و وحشت روزانه رو به رو استند را تداوی می کنند

جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند

جوانان و ورزشکاران قندوز از طالبان می خواهند به جنگ خاتمه داده و صلح را بپذیرند

تقدیر افغان ها از عساکری که عهد کرده اند تا آخرین قطره خون شان از کشور دفاع کنند

تقدیر افغان ها از عساکری که عهد کرده اند تا آخرین قطره خون شان از کشور دفاع کنند

جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند

جنگجویان سابق طالبان از زنده گی خوب و راحت همراه با صلح در قندوز لذت می برند

با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد

با ادامه منع ارتباطات شبانه از سوی طالبان قندوز همچنان در «تاریکی» بسر می برد

افغان ها تصویر تیره ای را از زنده گی در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان رسامی می کنند

افغان ها تصویر تیره ای را از زنده گی در صورت به قدرت رسیدن دوباره طالبان رسامی می کنند

تضعیف روحیه طالبان همزمان با افزایش تلفات وارده بر رهبری این گروه

تضعیف روحیه طالبان همزمان با افزایش تلفات وارده بر رهبری این گروه

تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز

تسلیم شدن بیشتر جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار به دنبال یک زنده گی صلح آمیز