امنیت

رهایی های زندانیان افغان 'گام مهم' به سوی صلح را قلمداد کرد
امنیت
رهایی های زندانیان افغان 'گام مهم' به سوی صلح را قلمداد کرد
باشنده گان سرپل از طالبان خواستند که در جریان فاجعه ویروس کرونا آتش بس کنند
امنیت
باشنده گان سرپل از طالبان خواستند که در جریان فاجعه ویروس کرونا آتش بس کنند
با ادامه خشونت طالبان، این گروه ۷ عضو یک خانواده را در بلخ به قتل رساند
امنیت
با ادامه خشونت طالبان، این گروه ۷ عضو یک خانواده را در بلخ به قتل رساند
افغان ها ریاست امنیت ملی را به خاطر گرفتاری رهبر داعش ستایش کردند
امنیت
افغان ها ریاست امنیت ملی را به خاطر گرفتاری رهبر داعش ستایش کردند
تصاویر آموزش نظامی طالبان شک و تردید راجع به اراده صلح را برآنگیخت
امنیت
تصاویر آموزش نظامی طالبان شک و تردید راجع به اراده صلح را برآنگیخت
طالبان در میان انکار از کاهش خشونت ده ها سرباز افغان را کشتند
امنیت
طالبان در میان انکار از کاهش خشونت ده ها سرباز افغان را کشتند
'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت
امنیت
'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند
امنیت
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند
در حالی که مذاکرات طالبان معلق اند، حمله افراد نفوذی ۲۴ نفر را از پرسونل امنیتی افغان در زابل کشت
امنیت
در حالی که مذاکرات طالبان معلق اند، حمله افراد نفوذی ۲۴ نفر را از پرسونل امنیتی افغان در زابل کشت
افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند
امنیت
افغان ها از طالبان خواستند که بهانه نگیرند و به مذاکرات صلح بپیوندند