امنیت

واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند
امنیت
واکنش ترسوی تهران به قتل سلیمانی شکنندگی رژیم را تائید می کند
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند
امنیت
نیروهای افغان بیش از ۵۰ قریه در کندز را از طالبان تصفیه کردند
همسران و فرزندان جنگجویان داعش در ننگرهار به پاکستان بازگشتند
امنیت
همسران و فرزندان جنگجویان داعش در ننگرهار به پاکستان بازگشتند
افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد
امنیت
افزایش فشار نظامی ۷۰ جنگجویان طالب در غور را مجبور به تسلیم شدن کرد
آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت
امنیت
آمار تلفات ملکی در سال ۲۰۱۹ که طالبان مسبب آن هستند از ۷۰۰۰ نفر گذشت
حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد
امنیت
حمله هوایی ایتلاف قوماندان شاخه انشعابی طالبان را در هرات از پا در آورد
دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند
امنیت
دهها جنگجوی طالبان به مقامات در ننگرهار و بدخشان تسلیم شدند
باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند
امنیت
باشنده گان هرات از قتل سلیمانی فرمانده ایرانی ابراز حمایت کردند
ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است
امنیت
ادعاهای طالبان که در ۲۰۱۹ ولسوالی ها را تصرف کرده اند 'کاملاً دروغ' است
پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند
امنیت
پمپیو: ایران پروسه صلح افغان را تضعیف می کند