امنیت

تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد
امنیت
تجارت غیرقانونی مواد مخدر طالبان در افغانستان ویرانی به بار می آورد
نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند
امنیت
نیرو های افغان در شمال علیه داعش عملیات نظامی آغاز میکنند
گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد
امنیت
گروهی از طالبان با ندامت از خشونت های گذشته در ننگرهار تسلیم شد
والی نورستان: ولایت امن و آمادهء سرمایه گذاری است
امنیت
والی نورستان: ولایت امن و آمادهء سرمایه گذاری است
حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد
امنیت
حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد
طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند
امنیت
طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند
نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند
امنیت
نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند
رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی
امنیت
رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی
باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند
امنیت
باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند
افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند
امنیت
افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند