امنیت

کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد
امنیت
کشتن فرمانده ارشد جنگجوی هشدارهای قاطع را به تهران می فرستد
سربازان افغان کنترل ولسوالی های غربی را که مدت طولانی تحت کنترل طالبان بودند، دوباره بدست آوردند
امنیت
سربازان افغان کنترل ولسوالی های غربی را که مدت طولانی تحت کنترل طالبان بودند، دوباره بدست آوردند
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
امنیت
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
امنیت
۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
امنیت
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
امنیت
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
امنیت
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
امنیت
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
امنیت
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
امنیت
بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند