https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=47

امنیت

حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد

حکمتیار 'روابط' روسیه و طالبان را تأیید کرد

طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند

طالبان تسلیم شده با اعتراف به اشتباهات شان دیگران را نیز به پیوستن به پروسهء صلح افغانستان تشویق کردند

نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند

نیرو های ایالات متحده و افغان مبارزهء مشترک را بر ضد «ستیزه جویی افیونی» طالبان آغاز کردند

رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی

رسوایی روسیه در نشر «بمباران دروغ ها» در رسانه های اجتماعی

باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند

باشنده گان پارون در جلوگیری از طالبان و داعش با دولت همکاری میکنند

افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند

افغان ها و جنگجویان سابق یکبار دیگر صدای صلح بلند کردند

یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»

یک ژورنالیست بعد از حملهء داعش به تلویزیون شمشاد می گوید: «آنها ما را خاموش کرده نمی توانند»

استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح

استقبال کنر از تسلیم شدن ده ها جنگجوی طالبان به پروسهء صلح

اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند

اخاذی، کشتن و سوختاندن تنها بعضی از روش هایست که طالبان افغان ها را با آنها تهدید میکنند

کشته شدن ۴ تن توسط یک طفل بمب گذار انتحاری داعش در ساحه سبز کابل

کشته شدن ۴ تن توسط یک طفل بمب گذار انتحاری داعش در ساحه سبز کابل