امنیت

نبرد ایرانیان در کنار طالبان نشان دهنده مداخله جاری تهران است
امنیت
نبرد ایرانیان در کنار طالبان نشان دهنده مداخله جاری تهران است
نیروهای افغان در ماه های زمستان فشار نظامی بر طالبان را حفظ می کنند
امنیت
نیروهای افغان در ماه های زمستان فشار نظامی بر طالبان را حفظ می کنند
روابط ایران با طالبان به معنی تلاش برای سرنگونی حکومت افغانستان است
امنیت
روابط ایران با طالبان به معنی تلاش برای سرنگونی حکومت افغانستان است
طالبان آمارهای خودش در تلفات حاصله از حمله بر مردم ملکی را حذف کرده است
امنیت
طالبان آمارهای خودش در تلفات حاصله از حمله بر مردم ملکی را حذف کرده است
تقدیر از پولیس ننگرهار به خاطر برقراری مجدد امنیت
امنیت
تقدیر از پولیس ننگرهار به خاطر برقراری مجدد امنیت
قومندان سابق جنگجویان: طالبان از جنگ «خسته اند» و به صلح امیدوارند
امنیت
قومندان سابق جنگجویان: طالبان از جنگ «خسته اند» و به صلح امیدوارند
در تصاویر افسران زن اردوی افغانستان در هند تعلیمات نظامی می بینند
امنیت
در تصاویر افسران زن اردوی افغانستان در هند تعلیمات نظامی می بینند
قابلیت های جدید نیروهای هوایی افغانستان تهدید بزرگتر برای جنگجویان محسوب می شود
امنیت
قابلیت های جدید نیروهای هوایی افغانستان تهدید بزرگتر برای جنگجویان محسوب می شود
ضربه روحی به طالبان بدنبال مرگ والی نام نهاد هلمند
امنیت
ضربه روحی به طالبان بدنبال مرگ والی نام نهاد هلمند
نیروهای افغان در یک ستراتیژی جدید ده ها رهبر طالبان را کشتند
امنیت
نیروهای افغان در یک ستراتیژی جدید ده ها رهبر طالبان را کشتند