امنیت

قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد
امنیت
قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است،  تسلیم شدند
امنیت
جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است، تسلیم شدند
رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند
امنیت
رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند
اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند
امنیت
اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند
هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند
امنیت
هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند
حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد
امنیت
حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد
تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند
امنیت
تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند
جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند
امنیت
جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند
آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت
امنیت
آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت
بمبگذاری مرگبار طالبان یک مرکز پولیس را هدف قرارداد
امنیت
بمبگذاری مرگبار طالبان یک مرکز پولیس را هدف قرارداد