https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=21

امنیت

شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی

شوکه شدن گروه های امدادی همزمان با ادامه اقدامات طالبان برای قتل کارکنان امدادی

نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند

نیروهای افغان ۷۶ فابریکه مواد مخدر طالبان را در فراه از بین بردند

حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل

حمله «کورکورانه» طالبان در ماه رمضان بر یک گروه امدادرسانی در کابل

مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی

مهار طالبان در غرب افغانستان در نتیجه عملکرد اردوی محلی

جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند

جنگجویان طالبان و داعش در ننگرهار تسلیم شده و عهد کردند تا از حکومت حمایت کنند

درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است

درگیری های طالبان و داعش در ننگرهار هزاران نفر را وادار به فرار کرده است

نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند

نیروهای امنیتی جلوی اخاذی طالبان از پروژه های انکشافی در هرات را گرفته اند

تخریب مکتب های فراه توسط طالبان نشان دهنده ادامه خصومت آنها با تحصیل دختران است

تخریب مکتب های فراه توسط طالبان نشان دهنده ادامه خصومت آنها با تحصیل دختران است

بلند رفتن آمار تلفات ماین ها همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در افغانستان

بلند رفتن آمار تلفات ماین ها همزمان با شدت گرفتن درگیری ها در افغانستان

مردم ملکی بیشترین لطمه را از بم های کنارجاده طالبان در شاهراه کابل به قندهار متحمل می شوند

مردم ملکی بیشترین لطمه را از بم های کنارجاده طالبان در شاهراه کابل به قندهار متحمل می شوند