امنیت

یک مقام ایرانی روایت تهران در مورد 'داوطلبان' لشکر فاطمیون را نهی کرد
امنیت
باشنده گان سمنگان حمله طالبان را خنثی کردند و بیش از ده جنگجوی را کشتند
امنیت
باشنده گان سرپل از طالبان خواستند که در جریان فاجعه ویروس کرونا آتش بس کنند
امنیت
رهایی های زندانیان افغان 'گام مهم' به سوی صلح را قلمداد کرد
امنیت
با ادامه خشونت طالبان، این گروه ۷ عضو یک خانواده را در بلخ به قتل رساند
امنیت
افغان ها ریاست امنیت ملی را به خاطر گرفتاری رهبر داعش ستایش کردند
امنیت
تصاویر آموزش نظامی طالبان شک و تردید راجع به اراده صلح را برآنگیخت
امنیت
طالبان در میان انکار از کاهش خشونت ده ها سرباز افغان را کشتند
امنیت
'حمله شیطانی' داعش ده ها نفر را در معبد سیک و هندو در کابل کشت
امنیت
عملیات افزایش یافته در لغمان جنگجویان داعش را مجبور کردند تا اسلحه را کنار بگذارند
امنیت