امنیت

ادامه درگیری های داخلی طالبان بر سر قدرت و رهبری در هرات
امنیت
توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان
امنیت
طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند
امنیت
پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد
امنیت
غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا
امنیت
زنان کنر ندای صلح خواهی سر دادند و از جنگجویان می خواهند اسلحه شان را زمین بگذارند
امنیت
هزاران افغان برای یکجا شدن با نیروهای امنیتی ثبت نام کرده اند
امنیت
یکجا شدن ده ها جنگجوی طالبان با پروسه صلح در ننگرهار
امنیت
اعتراف جنگجویان داعش به جنایات شان در ننگرهار
امنیت
طالبان از وحشت دموکراسی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی شدند
امنیت