امنیت

القاعده و طالبان در نقض توافقنامه صلح در نیمروز با هم همکاری می کنند
امنیت
نورستان 'زیبا و سرسبز' با بهبود امنیت، شاهد افزایش تعداد گردشگران بوده است
امنیت
جستجو برای بازداشت فرارکنندگان گروه داعش از زندان ننگرهار، جریان دارد
امنیت
طالبان در آخرین حمله بر تأسیسات عامه، یک کلینیک حیوانات در بادغیس را منفجر کردند
امنیت
تهران با حمایت از گروه های جنگجوی مخالف همدیگر، به هرج و مرج در افغانستان دامن می زند
امنیت
داعش با قتل عام در جلال آباد به پایان عید بی حرمتی کرد
امنیت
جنگجویان طالب که برای مذاکرات صلح امیدوار هستند، در بادغیس تسلیم شدند
امنیت
داعش بار دیگر تجلیل عید را با کشتار در افغانستان مختل کرد
امنیت
یک مقام ایرانی روابط تهران با طالبان و مخالفت با روند صلح را دوباره تائید کرد
امنیت
طالبان در خانه های مردم ملکی در زابل مخفی شده و خانواده ها را به فرار مجبور کردند
امنیت