امنیت

کنفرانس پیشنهادی مسکو «عمل خیانت» در درون طالبان را برملا کرده است
امنیت
کنفرانس پیشنهادی مسکو «عمل خیانت» در درون طالبان را برملا کرده است
ادامه درگیری های داخلی طالبان بر سر قدرت و رهبری در هرات
امنیت
ادامه درگیری های داخلی طالبان بر سر قدرت و رهبری در هرات
توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان
امنیت
توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان
طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند
امنیت
طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند
پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد
امنیت
پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد
غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا
امنیت
غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا
زنان کنر ندای صلح خواهی سر دادند و از جنگجویان می خواهند اسلحه شان را زمین بگذارند
امنیت
زنان کنر ندای صلح خواهی سر دادند و از جنگجویان می خواهند اسلحه شان را زمین بگذارند
هزاران افغان برای یکجا شدن با نیروهای امنیتی ثبت نام کرده اند
امنیت
هزاران افغان برای یکجا شدن با نیروهای امنیتی ثبت نام کرده اند
یکجا شدن ده ها جنگجوی طالبان با پروسه صلح در ننگرهار
امنیت
یکجا شدن ده ها جنگجوی طالبان با پروسه صلح در ننگرهار
اعتراف جنگجویان داعش به جنایات شان در ننگرهار
امنیت
اعتراف جنگجویان داعش به جنایات شان در ننگرهار