https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/Topic/Security?page=10

امنیت

قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد

قصر دارالامان از خرابه ها به حیث پیام صلح بیرون آمد

افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند

افغان های بیجا شدهٔ داخلی از ولایت های غربی، با بهبود یافتن امنیت، به خانه باز می گردند

جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است،  تسلیم شدند

جنگجویان طالب با درک اینکه شورش آنها 'مشروع نبوده' است، تسلیم شدند

رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند

رهبران طالبان در برابر تحقیق در رابطه به 'زندگی مرفه' مخفی آنان، عکس العمل نشان دادند

اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند

اجتماعات مردم در ننگرهار و هرات از طالبان خواستند تا آتش بس فوری را اعلان کنند

هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند

هزاران نفر در هرات با نگاهی به 'شیرینی صلح'، طالبان را ترغیب می کنند که جنگ را متوقف کنند

حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد

حمله بزدلانه طالبان بر کارمندان تلویزیون خورشید یک جنایت جنکی خوانده شد

تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند

تشنه صلح: افغانها در آستانه آماده گی های عید برای صلح آرزو می کنند

جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند

جنگجویان طالب در بی رحمی های اخیر اجساد سربازان افغان را در تخار آتش زدند

آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت

آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت