امنیت

بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس
امنیت
بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس
شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد
امنیت
شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد
افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است
امنیت
افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است
عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند
امنیت
عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند
اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان
امنیت
اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان
پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند
امنیت
پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند
قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان
امنیت
قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان
قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند
امنیت
قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند
باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»
امنیت
باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»
بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان
امنیت
بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان