امنیت

بلند رفتن اعتماد افغان ها به شماره تماس 119 پولیس
امنیت
شعبه خراسان داعش طی یکسال سومین رهبر خود را از دست داد
امنیت
افغانستان نگران دخالت های روسیه به سود طالبان است
امنیت
عملیات خالد تهاجم طالبان را با شکست مواجه می کند
امنیت
اهمیت بسیار زیاد قوای هوایی افغانستان در مبارزه با شبه نظامیان
امنیت
پاکستان احداث حصار مرزی با افغانستان را شروع می کند
امنیت
قیام باشنده های ولسوالی ازره علیه طالبان
امنیت
قوای افغان غارهای تحت کنترل داعش در تورا بورا را محاصره می کنند
امنیت
باشندگان کنر از ستم تروریست ها «به تنگ آمده اند»
امنیت
بلند رفتن تلفات داعش در افغانستان
امنیت