امنیت

نیروهای افغان عاملین حمله طالبان بالای بند پاشدان را ردیابی کردند
امنیت
با آغاز شدن دور جدید گفتگوهای صلح در مسکو، اراده های روسیه زیر سؤال رفتند
امنیت
طالبان ده ها باب مراکز صحی را در سمنگان و تخار بند کردند
امنیت
اعضای تسلیم شده گروه داعش و طالبان گفتند که آنها ابزاری بودند که توسط دیگران استفاده می شدند
امنیت
حکومت افغانستان امتیازات خانواده های منسوبین کشته شده امنیتی را افزایش داد
امنیت
مقامات افغان: طالبان آموزش ساختن بمب را از شبکه القاعده دریافت می کنند
امنیت
نیروهای مرزی ایران بالای کارگران بند کمال خان در نیمروز حمله کردند
امنیت
در عکس ها: قهرمانان واقعی افغانستان در نمایشگاه کابل مهارت های شان را به نمایش گذاشتند
امنیت
کوماندوهای افغان ۳۴ اسیر را از زندان طالبان در هرات نجات دادند
امنیت
بمب مقناطیسي یک داکتر زن را در جلال آباد کشت
امنیت