امنیت

ارتش ایالات متحده بخاطر مقابله با چین و روسیه برای تقویت متحدین خود تلاش میكند
امنیت
ارتش ایالات متحده بخاطر مقابله با چین و روسیه برای تقویت متحدین خود تلاش میكند
باشندگان لغمان طالبان را بخاطر افزایش اخیر حملات، مورد انتقاد قرار دادند
امنیت
باشندگان لغمان طالبان را بخاطر افزایش اخیر حملات، مورد انتقاد قرار دادند
پس از آنکه ایران با پایان یافتن محدودیت به خرید و فروش اسلحه تعهد کرد، تنش ها افزایش یافت
امنیت
پس از آنکه ایران با پایان یافتن محدودیت به خرید و فروش اسلحه تعهد کرد، تنش ها افزایش یافت
خانواده های بیجاشده در هرات خشونت جاری طالبان را محکوم کردند
امنیت
خانواده های بیجاشده در هرات خشونت جاری طالبان را محکوم کردند
جنگجویان تسلیم شده طالبان در بادغیس می گویند، 'هیچ جهادی وجود ندارد'
امنیت
جنگجویان تسلیم شده طالبان در بادغیس می گویند، 'هیچ جهادی وجود ندارد'
سربازان تازه آموزش دیده افغان تعهد کردند تا دشمنان کشور را نابود کنند
امنیت
سربازان تازه آموزش دیده افغان تعهد کردند تا دشمنان کشور را نابود کنند
با افزایش جنگ طالبان هزاران نفر از هلمند فرار کردند
امنیت
با افزایش جنگ طالبان هزاران نفر از هلمند فرار کردند
۴۰ نفر جنگجویان گروه داعش و طالبان در کنر تسلیم شدند و گفتند که جنگ جاری 'نامشروع' است
امنیت
۴۰ نفر جنگجویان گروه داعش و طالبان در کنر تسلیم شدند و گفتند که جنگ جاری 'نامشروع' است
باشندگان ننگرهار و نورستان پیروی طالبان از ارزش های اسلامی را زیر سوال بردند
امنیت
باشندگان ننگرهار و نورستان پیروی طالبان از ارزش های اسلامی را زیر سوال بردند
نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی شیرزاد از طالبان پیشرفت میکنند
امنیت
نیروهای افغان در پاکسازی ولسوالی شیرزاد از طالبان پیشرفت میکنند