امنیت

تهران خواسته های جهان را بخاطر توقف دادن غنی سازی یورانیم نادیده گرفت
امنیت
باشنده گان بادغیس بر اثر قطع شدن برق و شبکه های مخابراتی توسط طالبان، رنج میبرند
امنیت
متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند
امنیت
عملیات های نظامی رهبران طالب را مبجورساخته تا در امتداد مرز پاکستان پنهان شوند
امنیت
درگیری های طالبان و داعش به کنر گسترش یافت
امنیت
بازدید غنی ازاسلام آباد امیدواری برای همکاری وپایان جنگ باطالبان را به ارمغان آورد
امنیت
رسانه های افغان بر ادامهٔ کار شان در حالی عهد بستند که طالبان به خاطر تبلیغات ضد جنگجویان به رسانه ها هشدار حملات را دادند
امنیت
تحریم های تازهٔ ایالات متحده بزرگترین رهبر ایران و مقامات عالی رتبهٔ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار داد
امنیت
اردوی افغان آغاز به بستن پوسته ها کرد، پایگاهای بزرگتررا اعمار می کند
امنیت
باشنده گان هرات، تهران و مسکو را به پایان بخشیدن حمایت از طالبان و بازی کردن نقش در پروسه صلح، وادار نمودند
امنیت