امنیت

شبه نظامیان در افغانستان دچار تلفات سنگین و روحیه پایین شده اند
امنیت
اردوی افغان تعداد بیشتر از زنان را استخدام می کند
امنیت
مسئولین می گویند: افغانستان سال آینده داعش را نابود خواهد کرد
امنیت
مسئولین می گویند سیستم بایومتریک افغانستان «کاملا ایمن» است
امنیت
درگیری های داخلی، شکست در میدان جنگ، و بی کفایتی امید طالبان را کم کرده است
امنیت
تست میزایل ایران در صدر لیست طولانی اقدامات تحریک آمیز
امنیت
ارتباطات طالبان با تروریستان بین المللی مانع صلح می شود
امنیت
قیام باشندگان هلمند علیه طالبان
امنیت
مقامات افغان «پیروزی کامل» بر طالبان را پیش بینی کردند
امنیت
افغان ها از کوشش های «شجاعانه» قوای امنیتی کشور تقدیر می کنند
امنیت