امنیت

قومندان سابق جنگجویان: طالبان از جنگ «خسته اند» و به صلح امیدوارند
امنیت
قومندان سابق جنگجویان: طالبان از جنگ «خسته اند» و به صلح امیدوارند
در تصاویر افسران زن اردوی افغانستان در هند تعلیمات نظامی می بینند
امنیت
در تصاویر افسران زن اردوی افغانستان در هند تعلیمات نظامی می بینند
قابلیت های جدید نیروهای هوایی افغانستان تهدید بزرگتر برای جنگجویان محسوب می شود
امنیت
قابلیت های جدید نیروهای هوایی افغانستان تهدید بزرگتر برای جنگجویان محسوب می شود
ضربه روحی به طالبان بدنبال مرگ والی نام نهاد هلمند
امنیت
ضربه روحی به طالبان بدنبال مرگ والی نام نهاد هلمند
نیروهای افغان در یک ستراتیژی جدید ده ها رهبر طالبان را کشتند
امنیت
نیروهای افغان در یک ستراتیژی جدید ده ها رهبر طالبان را کشتند
ایران داشتن روابط رسمی با طالبان را تایید کرده است
امنیت
ایران داشتن روابط رسمی با طالبان را تایید کرده است
مخفیگاه سلاح های طالبان در غزنی بیانگر تلاش های ایران برای گسترش جنگ است
امنیت
مخفیگاه سلاح های طالبان در غزنی بیانگر تلاش های ایران برای گسترش جنگ است
طالبان در ولایت غور به منظور سرپوش نهادن بر جنایات شان تلویزیون های باشنده گان را آتش زدند
امنیت
طالبان در ولایت غور به منظور سرپوش نهادن بر جنایات شان تلویزیون های باشنده گان را آتش زدند
نیروهای افغان شاهراه ها را در برابر اخاذی طالبان برای دریافت «مالیه گمرگی» ایمن می کنند
امنیت
نیروهای افغان شاهراه ها را در برابر اخاذی طالبان برای دریافت «مالیه گمرگی» ایمن می کنند
باشنده های جوزجان ۳ سال جنایات داعش را بازگو می کنند
امنیت
باشنده های جوزجان ۳ سال جنایات داعش را بازگو می کنند