امنیت

درد و رنج های بیشتر غیر ضروری: سازمان ملل متحد حملات بهاری طلبان را محکوم کرد
امنیت
درد و رنج های بیشتر غیر ضروری: سازمان ملل متحد حملات بهاری طلبان را محکوم کرد
«تشنه صلح»: هزاران باشنده هرات از طالبان می خواهند جنگ را خاتمه دهند
امنیت
«تشنه صلح»: هزاران باشنده هرات از طالبان می خواهند جنگ را خاتمه دهند
جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند
امنیت
جنگجویان طالبان و داعش، خانه های یکدیگر را در کنر سوزاندند
وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان
امنیت
وعده دهاقین هرات برای توقف زراعت خشخاش و قطع عایدی طالبان
تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل
امنیت
تضعیف توانایی پروپاگندای داعش پس از دستگیری افرادی در ارتباط با میدیای اجتماعی در کابل
پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند
امنیت
پس از خاتمه سلطه چندین ساله طالبان نیروهای افغان راه را برای انکشاف در لعل‌پور باز می کنند
مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد
امنیت
مقامات امنیتی می گویند اگر جنگ ادامه یابد، طالبان با 'پیامدهای مرگبار' رو برو خواهد شد
تسلیم شدن ده ها تن از اعضای سرخورده داعش و طالبان در ننگرهار
امنیت
تسلیم شدن ده ها تن از اعضای سرخورده داعش و طالبان در ننگرهار
نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند
امنیت
نیرو های ائتلاف در جستجوی جنگجویان باقیماندهء داعش در سوریه استند
تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان
امنیت
تهدید باشنده گان هرات مبنی بر محروم شدن از سرویس تلفن شبانه توسط طالبان