امنیت

دستگیر شدن سربازان ایرانی در فراه، نشان دهندهٔ ادامهٔ مداخلات است
امنیت
دستگیر شدن سربازان ایرانی در فراه، نشان دهندهٔ ادامهٔ مداخلات است
باشنده گان هرات که توسط طالبان معیوب شده اند از جنگجویان میخواهند تا حملات تروریستی خویش را متوقف بسازند
امنیت
باشنده گان هرات که توسط طالبان معیوب شده اند از جنگجویان میخواهند تا حملات تروریستی خویش را متوقف بسازند
تهران در میان ناراحتی بین المللی، به شکستن توافق نامه هسته ای اعتراف کرد
امنیت
تهران در میان ناراحتی بین المللی، به شکستن توافق نامه هسته ای اعتراف کرد
نیروهای سرحدی افغان و پولیس مسیر قاچاق مواد مخدر طالبان در هرات را مسدود کردند
امنیت
نیروهای سرحدی افغان و پولیس مسیر قاچاق مواد مخدر طالبان در هرات را مسدود کردند
تخریب شدن یک پل مهم توسط طالبان، سبب منفصل شدن ۲۰ قریه در ولایت تخار شد
امنیت
تخریب شدن یک پل مهم توسط طالبان، سبب منفصل شدن ۲۰ قریه در ولایت تخار شد
تهران خواسته های جهان را بخاطر توقف دادن غنی سازی یورانیم نادیده گرفت
امنیت
تهران خواسته های جهان را بخاطر توقف دادن غنی سازی یورانیم نادیده گرفت
باشنده گان بادغیس بر اثر قطع شدن برق و شبکه های مخابراتی توسط طالبان، رنج میبرند
امنیت
باشنده گان بادغیس بر اثر قطع شدن برق و شبکه های مخابراتی توسط طالبان، رنج میبرند
عملیات های نظامی رهبران طالب را مبجورساخته تا در امتداد مرز پاکستان پنهان شوند
امنیت
عملیات های نظامی رهبران طالب را مبجورساخته تا در امتداد مرز پاکستان پنهان شوند
متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند
امنیت
متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند
درگیری های طالبان و داعش به کنر گسترش یافت
امنیت
درگیری های طالبان و داعش به کنر گسترش یافت