امنیت

۲۰۱۹: سال عقب نشینی طالبان بود زیرا جنگجویان کنترل ۱۳ ولسوالی را از دست دادند
امنیت
طالبان 'هیچ برنامه آتش بس' ندارند
امنیت
ملل متحد: در طی دهه ای گذشته جنگ در افغانستان باعث ۱۰۰ هزار تلفات ملکی گریده است
امنیت
حرکت مردمی صلح دوباره به جاده ها برآمده و خواستار پایان جنگ شدند
امنیت
با گذشت ۴۰ سال، سربازان سابق هنوز هم با عواقب جنگ شوروی در افغانستان دست و پنجه نرم می کنند
امنیت
با گذشت ده ها سال هنوز هم بمب های اتحاد جماهیر شوروی افغان ها را می کشند
امنیت
طالبان مسؤلیت انفجاری را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سرباز امریکایی در افغانستان شد
امنیت
بقایای فراری داعش در کنر با شکست قریب الوقوع روبرو اند
امنیت
کارزار جدید صدای مردم افغان در مورد مذاکرات صلح را تقویت می بخشد
امنیت
پس از شکست داعش، باشنده گان ننگرهار برای بازسازی زندگی خود، به خانه های خود بازگشتند
امنیت