امنیت

ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد
امنیت
ملل متحد از تلفات بی پیشینه مردم ملکی افغان از ماه جولای تا سپتمبر، گزارش داد
مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند
امنیت
مقامات افغان می گویند، مرگ در انتظار آنعده طالبان تندرو است که به داعش می پیوندند
تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند
امنیت
تنش ها میان طالبان و داعش در ننگرهار افزایش یافته که باشنده گان را مجبور به فرار می کند
نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند
امنیت
نیروهای افغان ۴۵ قریه را در تخار از وجود طالبان پاکسازی نمودند
در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند
امنیت
در میان شکاف های داخلی رو به افزایش، طالبان جنگجویان خویش را در غور اعدام کردند
سازمان ملل متحد، طالبان را برای کشته شدن ۸۵ نفر افراد ملکی در جریان کارزار های انتخابات، ملامت کرد
امنیت
سازمان ملل متحد، طالبان را برای کشته شدن ۸۵ نفر افراد ملکی در جریان کارزار های انتخابات، ملامت کرد
به نظر می رسد که اختلافات درونی طالبان، در ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر باشند
امنیت
به نظر می رسد که اختلافات درونی طالبان، در ارتباط با تجارت غیرقانونی مواد مخدر باشند
نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند
امنیت
نیروهای افغان یک پسر ۱۱ ساله را از اسارت داعش رها ساختند
طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند
امنیت
طالبان در سلسلهء انتقام جویی ها، خانه های داعش را در کنر به آتش کشیدند
کشته شدن رهبر گروه القاعده، ضربه بزرگ علیه تروریزم تلقی میشود
امنیت
کشته شدن رهبر گروه القاعده، ضربه بزرگ علیه تروریزم تلقی میشود