https://afghanistan.asia-news.com/prs/keywords/topic/security?page=49

امنیت

کمپاین ریشه کنی کوکنار به هدف از بین بردن منابع تامین مالی طالبان آغاز شد

کمپاین ریشه کنی کوکنار به هدف از بین بردن منابع تامین مالی طالبان آغاز شد

طالبان شکست خورده در میدان های جنگ در سرپل از صلح استقبال کردند

طالبان شکست خورده در میدان های جنگ در سرپل از صلح استقبال کردند

پاکستان و افغانستان پس از درگیری ها در نزدیکی سرحد تنش ها را کاهش داده اند

پاکستان و افغانستان پس از درگیری ها در نزدیکی سرحد تنش ها را کاهش داده اند

باشنده گان عودت کننده ننگرهار به «گورستان داعش» باز می گردند

باشنده گان عودت کننده ننگرهار به «گورستان داعش» باز می گردند

سازمان ملل متحد: جنگجویان حملات شان را با «هدف قرار دادن عامدانه» مردم ملکی افغانستان افزایش داده اند

سازمان ملل متحد: جنگجویان حملات شان را با «هدف قرار دادن عامدانه» مردم ملکی افغانستان افزایش داده اند

همدستی ایران با طالبان در قاچاق مواد مخدر در غرب افغانستان

همدستی ایران با طالبان در قاچاق مواد مخدر در غرب افغانستان

مرگ رهبر داعش درگیری های داخلی میان جناح های رقیب در افغانستان را برافروخته است

مرگ رهبر داعش درگیری های داخلی میان جناح های رقیب در افغانستان را برافروخته است

افزایش فشار بر طالبان بخاطر یکجا شدن به پروسه صلح

افزایش فشار بر طالبان بخاطر یکجا شدن به پروسه صلح

جنگجویان برای گریز از چنگ نیروهای افغان به پوشیدن لباس زنانه رو می آورند

جنگجویان برای گریز از چنگ نیروهای افغان به پوشیدن لباس زنانه رو می آورند

تهران برای هدف قرار دادن پروژه های زیربنایی افغانستان و تضعیف کابل از طالبان استفاده میکند

تهران برای هدف قرار دادن پروژه های زیربنایی افغانستان و تضعیف کابل از طالبان استفاده میکند