امنیت

تقریباً ۳۰۰ جنگجوی طالبان در بلخ و سرپل اسلحه خود را به زمین گذاشتند
امنیت
قربانیان جنگ کندز می گویند که اگر طالبان با صلح موافقت کنند، ممکن آنها را ببخشند
امنیت
باشندگان ننگرهار پس از شکست شاخه خراسان داعش باز می گردند تا خانه های خود را بازسازی کنند
امنیت
باشندگان ننگرهار اطمینان دارند که نیروهای افغان می توانند دستاوردهای امنیتی را حفظ کنند
امنیت
نیروهای تازه استخدام شده در هرات برای مبارزه بهتر با تروریزم آموزش کوماندویی می بینند
امنیت
قربانیان جنگ وعده کردند که طالبان را در ازای صلح می بخشند
امنیت
در حالیکه درخواست ها برای آتش بس افزایش می یابد، بمب کنار جاده ای ۱۴ فرد ملکی را در دایکندی کشت
امنیت
پولیس ملی افغان تا سال ۱۴۰۳ تمرکز خود را به تنفیذ قانون تغیر می دهند
امنیت
استفاده از تفنگچه های قلمی در قتل های هدفمند آخرین تهدید امنیتی در کابل را قلمداد می کند
امنیت
علمای دینی و بزرگان قومی در کندز خواستار آتش بس از طالبان شدند
امنیت