امنیت

تداوم حملات علیه طالبان طی عملیات شفق 2 قوای دفاع و امنیت ملی افغانستان
امنیت
با از دست دادن دابق تصویر خلافت داعش مخدوش شد
امنیت
افغانستان یکپارچه علیه شبه نظامیان ایستادگی می کند
امنیت
زنان جوزجان علیه طالبان و داعش سلاح به دست می گیرند
امنیت
قوای عراقی برای مقابله با تاکتیک های داعش در موصل آماده می شوند
امنیت
تغییر مسیر تبلیغات داعش از ادعاهای خلافت
امنیت
قیام گسترده مردم فاریاب علیه طالبان
امنیت
تصفیۀ ساحات بزرگی از افغانستان از وجود شبه نظامیان طی عملیات شفق
امنیت
تقدیر افغانستان از پولیس محلی
امنیت
خرابکاری های طالبان افغان در مرز تاجیکستان
امنیت