امنیت

باشنده گان هرات که توسط طالبان معیوب شده اند از جنگجویان میخواهند تا حملات تروریستی خویش را متوقف بسازند
امنیت
تهران در میان ناراحتی بین المللی، به شکستن توافق نامه هسته ای اعتراف کرد
امنیت
نیروهای سرحدی افغان و پولیس مسیر قاچاق مواد مخدر طالبان در هرات را مسدود کردند
امنیت
تخریب شدن یک پل مهم توسط طالبان، سبب منفصل شدن ۲۰ قریه در ولایت تخار شد
امنیت
تهران خواسته های جهان را بخاطر توقف دادن غنی سازی یورانیم نادیده گرفت
امنیت
باشنده گان بادغیس بر اثر قطع شدن برق و شبکه های مخابراتی توسط طالبان، رنج میبرند
امنیت
عملیات های نظامی رهبران طالب را مبجورساخته تا در امتداد مرز پاکستان پنهان شوند
امنیت
متعلمین پس از حمله مرگبار طالبان در آوارهای مکاتب شان می گردند
امنیت
درگیری های طالبان و داعش به کنر گسترش یافت
امنیت
بازدید غنی ازاسلام آباد امیدواری برای همکاری وپایان جنگ باطالبان را به ارمغان آورد
امنیت