امنیت

گرامیداشت جنرال کشته شده افغان بحیث یک وطن پرست و دشمن سرسخت طالبان
امنیت
گرامیداشت جنرال کشته شده افغان بحیث یک وطن پرست و دشمن سرسخت طالبان
زنان جوزجان از طالبان می خواهند با پروسهء صلح بپیوندند:‌ «جنگ بس است!»
امنیت
زنان جوزجان از طالبان می خواهند با پروسهء صلح بپیوندند:‌ «جنگ بس است!»
کاهش شدید در ورود جنگجویان خارجی داعشی به عراق و سوریه
امنیت
کاهش شدید در ورود جنگجویان خارجی داعشی به عراق و سوریه
نیروهای امنیتی در ننگرهار اراضی ارزشمند را که از مدت ها قبل زیر کنترول طالبان بودند، بازپس گرفتند
امنیت
نیروهای امنیتی در ننگرهار اراضی ارزشمند را که از مدت ها قبل زیر کنترول طالبان بودند، بازپس گرفتند
کنفرانس پیشنهادی مسکو «عمل خیانت» در درون طالبان را برملا کرده است
امنیت
کنفرانس پیشنهادی مسکو «عمل خیانت» در درون طالبان را برملا کرده است
ادامه درگیری های داخلی طالبان بر سر قدرت و رهبری در هرات
امنیت
ادامه درگیری های داخلی طالبان بر سر قدرت و رهبری در هرات
توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان
امنیت
توقف توسعه قلمرو داعش در افغانستان در نتیجه عملیات نظامی و درگیری آنها با طالبان
طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند
امنیت
طالبان بخاطر فرار از نیرو های امنیتی شاهراه فاریاب - جوزجان را تخریب کردند
پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد
امنیت
پس از حمله مرگبار طالبان غنی به مردم قندهار اطمینان خاطر داد
غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا
امنیت
غارت منازل مردم ملکی در سوریه توسط جنگجویان افغان و درگیری آنها با یک گروه میلیشیا