امنیت

آخرین درگیری داخلی طالبان در هرات ۳۴ تن جنگجوی را کشته برجا گذاشت
امنیت
بمبگذاری مرگبار طالبان یک مرکز پولیس را هدف قرارداد
امنیت
باشنده گان ننگرهار به مرکز سابق داعش که اکنون در تصرف نیروهای افغان میباشد، باز می گردند
امنیت
نیروهای امنیتی کاملآ آماده هستند تا در برابر تهدیدات طالبان از انتخابات محافظت کنند
امنیت
در عکس ها: حضور سگ هایکه مواد منفجره را از طریق بوی کردن شناسائی میکنند در کابل
امنیت
دستگیری یک حلقهٔ جاسوسی در هرات اراده های شیطانی تهران را تائید کرد
امنیت
ولسوال زن در بلخ، در خط نخست جنگ در مقابل طالبان سهم گرفت
امنیت
صدها تن از زنان کندز خواهان اتش بس پیش از سالروز استقلال کشور شدند
امنیت
داعش و طالبان  کابل را با سه بم گذاری جداگانه مورد حمله قراردادند
امنیت
بعد از هشدار طالبان در مقابل رسانه ها، همکاری شهروندان با پولیس افزایش یافته است
امنیت