امنیت

علمای دینی و فعالان مدنی هرات از طالبان می خواهند جنگ «نامشروع» اش را خاتمه دهد
امنیت
علمای دینی و فعالان مدنی هرات از طالبان می خواهند جنگ «نامشروع» اش را خاتمه دهد
طالبان در فاریاب زنان و اطفال را در سرمای شدید از خانه هایشان بیرون کشیدند
امنیت
طالبان در فاریاب زنان و اطفال را در سرمای شدید از خانه هایشان بیرون کشیدند
طراح حمله میدان وردک کشته شد و بقیه عاملین آن نیز فرار کردند
امنیت
طراح حمله میدان وردک کشته شد و بقیه عاملین آن نیز فرار کردند
یک عملیات جدید در لغمان زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند
امنیت
یک عملیات جدید در لغمان زمینه را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند
عالمان دینی و فعالان مدنی ننگرهار از طالبان می خواهند تا صلح کنند
امنیت
عالمان دینی و فعالان مدنی ننگرهار از طالبان می خواهند تا صلح کنند
مظاهره صدها تن در ساحات تحت نفوذ طالبان و تقاضا برای پایان جنگ در افغانستان
امنیت
مظاهره صدها تن در ساحات تحت نفوذ طالبان و تقاضا برای پایان جنگ در افغانستان
نیروهای امنیتی افغانستان طالبان را از ده ها قریه در فراه بیرون راندند
امنیت
نیروهای امنیتی افغانستان طالبان را از ده ها قریه در فراه بیرون راندند
انهدام مراکز قومندانی طالبان در ننگرهار توسط نیروهای افغان
امنیت
انهدام مراکز قومندانی طالبان در ننگرهار توسط نیروهای افغان
نبرد ایرانیان در کنار طالبان نشان دهنده مداخله جاری تهران است
امنیت
نبرد ایرانیان در کنار طالبان نشان دهنده مداخله جاری تهران است
نیروهای افغان در ماه های زمستان فشار نظامی بر طالبان را حفظ می کنند
امنیت
نیروهای افغان در ماه های زمستان فشار نظامی بر طالبان را حفظ می کنند